Profesjonalna standardowa gwarancja na produkt Sony Europe B.V.

Niniejszy dokument określa warunki standardowej Gwarancji firmy Sony na produkty studyjne i profesjonalne (okresowo definiowane przez Sony) („Sprzęt”) sprzedawane klientom we wszystkich krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz w następujących krajach: Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Izrael, Macedonia, Mołdawia, Serbia, Szwajcaria, Turcja, Watykan, Wielka Brytania.

Obraz kolorowych parasolek symbolizujący ochronę w ramach standardowej gwarancji na produkty Sony Professional Solutions Europe

Standardowa ograniczona gwarancja

Firma Sony gwarantuje, że Sprzęt będzie pozbawiony wad materiałowych i produkcyjnych w okresie gwarancji (wyszczególnionym poniżej).

Jeśli Sprzęt nie będzie zgodny z niniejszą Gwarancją — z zastrzeżeniem wyłączeń wyszczególnionych poniżej — a nabywca poinformuje o tym fakcie firmę Sony na piśmie w trakcie Okresu gwarancji, firma Sony, bez naliczania opłat za koszty pracy lub części, naprawi lub wymieni (wedle swojego uznania) Sprzęt zgodnie z warunkami wyszczególnionymi poniżej. Jeśli firma Sony zdecyduje o wymianie Sprzętu, a nowy egzemplarz stosownego modelu Sprzętu nie jest dostępny, firma Sony może wymienić Sprzęt na odnowioną wersję odpowiedniego modelu. W razie gdy nie jest dostępny ani nowy, ani odnowiony model, firma Sony dołoży rozsądnych starań, by dostarczyć porównywalny — według własnego uznania — zamiennik, a jeśli taki porównywalny zamiennik nie jest dostępny, firma Sony dostarczy odpowiedni alternatywny zamiennik. Jeśli firma Sony zdecyduje o naprawie Sprzętu, nabywca będzie musiał zwrócić go do firmy Sony na swój koszt.

Okres gwarancji

Okres gwarancji wynosi jeden (1) rok od daty zakupu przez pierwotnego klienta-użytkownika końcowego, chyba że:

 1.  Sprzęt lub dowolna jego część są objęte specjalnym okresem gwarancji zamieszczonym na stronie internetowej Sony;
 2. Sprzęt był naprawiany lub wymieniany w okresie gwarancji, w którym to przypadku gwarancja obowiązuje aż do końca pierwotnego okresu gwarancji lub przez dziewięćdziesiąt (90) dni od daty wyżej wspomnianej naprawy lub wymiany, w zależności od tego, który z okresów jest dłuższy; 
 3. Sprzętem jest oprogramowanie, w którym to przypadku firma Sony udziela gwarancji na nośnik, na którym zostało dostarczone oprogramowanie, na okres dziewięćdziesięciu (90) dni od daty pierwotnego zakupu przez klienta-użytkownika końcowego*; lub
 4. Sprzętem jest produkt o obniżonej wartości handlowej Klasy B, w którym to przypadku okres gwarancji wynosi dziewięćdziesiąt (90) dni od daty pierwotnego zakupu przez klienta-użytkownika końcowego.

* Wszelkie oprogramowanie jest dostarczane „takie, jakim jest”, o ile w dołączonej dokumentacji nie stwierdzono inaczej. Klienci powinni utworzyć kopie zapasowe całego oprogramowania i/lub danych wysyłanych lub przechowywanych na produktach przekazywanych do firmy Sony. Firma Sony nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty programów, danych lub jakichkolwiek innych informacji przechowywanych na dowolnego rodzaju nośniku danych lub częściach Sprzętu, które mogą być zwracane do serwisu w ramach gwarancji.

Roszczenia gwarancyjne i ich weryfikacja

 • Nabywca przedstawi firmie Sony (za pośrednictwem posiadającego odpowiednie upoważnienia dealera Sony, u którego produkt został nabyty, lub kontaktując się bezpośrednio z firmą Sony pod adresem podanym poniżej) oryginalną fakturę sprzedaży (opatrzoną datą sprzedaży pierwotnemu klientowi-użytkownikowi końcowemu, numerem seryjnym oraz nazwą pierwotnego dealera) razem z wadliwym Sprzętem w Okresie gwarancji; i
 • Kontrola przeprowadzona przez firmę Sony (lub jej autoryzowanego agenta serwisowego) wykaże, że:
 1. Defekt Sprzętu powstał w Okresie gwarancji z powodu wady produkcyjnej lub materiałowej
 2. Nie obowiązują żadne wyłączenia

Wyłączenia

Z gwarancji wyłączone zostają:

 • Szkody spowodowane przez:
 1. Działanie siły wyższej lub powstałe z przyczyn niezależnych od Sony
 2. Niewłaściwe użytkowanie, w tym m.in. korzystanie ze sprzętu niezgodnie z jego normalnym przeznaczeniem wyszczególnionym w instrukcjach Sony dotyczących właściwego użytkowania i konserwacji
 3. Nieprawidłową obsługę lub konserwację sprzętu
 4. Podłączenie do niewłaściwego źródła zasilania
 5. Próby naprawy przez osoby inne niż upoważniony agent serwisowy firmy Sony
 6. Korzystanie ze sprzętu w połączeniu z akcesoriami, produktami lub dodatkowym sprzętem peryferyjnym innych firm
 • Sprzęt, w którym numer seryjny producenta został zmieniony, skasowany lub usunięty lub celowo sprawiono, aby był nieczytelny
 • Sprzęt, który był modyfikowany lub dostosowywany bez wcześniejszej pisemnej zgody firmy Sony; obejmuje to m.in.: modernizację sprzętu powyżej jego specyfikacji lub cech opisanych w instrukcji obsługi lub modyfikacje sprzętu w celu dostosowania go do krajowych lub lokalnych norm technicznych lub norm bezpieczeństwa obowiązujących w krajach innych niż te, dla których sprzęt ten został specjalnie zaprojektowany i wyprodukowany
 • Elementy szybko zużywające się
 • Normalne zużycie części, które zostało określone przez firmę Sony na przykład w instrukcji serwisowej, chyba że istnieją dowody wady fabrycznej
 • Szkody lub straty wszelkich programów, danych lub przenośnych nośników danych. Koszty związane z odinstalowaniem, ponownym zainstalowaniem oraz integracją z systemem
 • Szczegóły na temat wszelkich dodatkowych wyłączeń, które mogą mieć zastosowanie w przypadku konkretnych produktów lub rodzajów produktów, są publikowane na stronie internetowej Sony

Dodatkowe wyłączenia: warunki gwarancji na lampę

Ograniczenie odpowiedzialności

Powyższa gwarancja opisuje całość odpowiedzialności firmy Sony. W związku z tym firma Sony zrzeka się wszelkiej innej odpowiedzialności za straty lub szkody spowodowane w dowolny sposób (z wyjątkiem śmierci lub uszkodzenia ciała spowodowanych przez udowodnione zaniedbanie), powstałe w związku z nabyciem, posiadaniem, sprzedażą lub korzystaniem ze sprzętu, zaś wszelkie inne warunki oraz gwarancje wyrażone lub dorozumiane, wynikające ze zwyczajów handlowych lub innych są niniejszym wyłączone. Firma Sony nie będzie w żadnym przypadku ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody szczególne, przypadkowe, wynikowe, w tym m.in. za naruszenie wszelkich praw własności intelektualnej, opóźnienia, nieścisłe informacje lub porady. Żadne z powyższych postanowień nie będą miały wpływu na prawa klienta gwarantowane ustawowo (jeśli takie mają zastosowanie).

Dane klienta na nośniku danych

Firma Sony nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem właściciela danych lub jakichkolwiek stron trzecich z tytułu straty, szkody lub zniszczenia danych, informacji lub nagrań (razem zwane „danymi” ) przechowywanych na jakimkolwiek nośniku danych przekazanym firmie Sony. Jeśli na nośniku znajdują się dane, których zniszczenie może przynieść straty ich właścicielowi, firma Sony zaleca właścicielowi tego typu danych, aby wykonał odpowiednie ich kopie przed dostarczeniem nośnika do firmy Sony i/lub nabył odpowiednie ubezpieczenie w celu zabezpieczenia się przed tego typu stratą.

Postanowienia różne

Żadna osoba, w tym dystrybutor, sprzedawca, agent lub przedstawiciel firmy Sony, nie jest upoważniona do przyjęcia przez firmę Sony lub w jej imieniu jakiejkolwiek odpowiedzialności. Nabywca nie może polegać na jakichkolwiek oświadczeniach dokonywanych ustnie lub pisemnie przez firmę Sony lub w jej imieniu, zwłaszcza w przypadkach fałszywych oświadczeń. Oceniając przydatność jakiegokolwiek elementu Sprzętu do określonego celu, nabywca może się kierować wyłącznie swoimi umiejętnościami i osądem.

Informacje dodatkowe

Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z Sony Europe B.V. pod następującym adresem:

Sony Europe B.V.
Service & Support Division
Jays Close
Viables
Basingstoke
Hampshire
RG22 4SB

Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z nami