Digital Betacam

索尼的播放器/馈送器和录像机系列适用于 Digital Betacam - 被广泛选用于制作高品质标清内容的格式。

联系我们

简介

细磁性颗粒可实现高输出率
高性能粘合剂可提高输出率
特别研制的润滑油,可增加光学头接触率并减少磨损。
专为长期回放而设计
低收缩性,实现存档稳定性
清洁磁带: BCTD12CL

规格

常规特性
主包装箱数量(件)
BCT-D124L: 10
BCT-D94L: 10
BCT-D64L: 10
BCT-D34L: 10
BCT-D40: 50
BCT-D32: 50
BCT-D22: 50
BCT-D12: 50
BCT-D6: 50
大箱重量(公斤)
BCT-D124L: 8.3
BCT-D94L: 7.8
BCT-D64L: 7.3
BCT-D34L: 6.8
BCT-D40: 17.3
BCT-D32: 16.7
BCT-D22: 15.8
BCT-D12: 15.4
BCT-D6: 14.9
播放时间(分钟)
BCT-D124L: 124
BCT-D94L: 94
BCT-D64L: 64
BCT-D34L: 34
BCT-D40: 40
BCT-D32: 32
BCT-D22: 22
BCT-D12: 12
BCT-D6: 6
磁带长度 (m)
BCT-D124L: 732
BCT-D94L: 557
BCT-D64L: 382
BCT-D34L: 206
BCT-D40: 241
BCT-D32: 195
BCT-D22: 136
BCT-D12: 78
BCT-D6: 43
重量 (g)
BCT-D124L: 780
BCT-D94L: 728
BCT-D64L: 677
BCT-D34L: 630
BCT-D40: 308
BCT-D32: 295
BCT-D22: 277
BCT-D12: 270
BCT-D6: 260
磁性
内矫顽磁力 (kA/m)
125.0
顽磁性 (mT)
260.0
垂直度 (Br/Bm)
0.82
物理性质
厚度: 背面涂层 (µm)
1.0
厚度: 基层 (µm)
10.0
厚度: 磁层 (µm)
3.0
厚度: 总计 (µm)
14.0
宽度 (mm)
12.65