Warunki korzystania z witryny internetowej

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym dokumentem. Zawiera on ważne informacje na temat praw i obowiązków Użytkownika, a także jego dostępu do niniejszej Witryny i/lub Usług oraz sposobu ich wykorzystania.

1. Administrator witryny i definicje

Operatorem niniejszej witryny jest spółka Sony Europe B.V. z siedzibą pod adresem The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 OXW, zawiązana w Holandii pod numerem 71682147 i zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem FC035527.

W niniejszych Warunkach:

„Usługi” oznaczają wszelkie funkcje, udogodnienia, aplikacje, informacje oraz inne usługi dostępne za pośrednictwem niniejszej Witryny (w tym, jeśli dotyczy, usługi świadczone przez dostawców usług internetowych i/lub usługi dostępu do Internetu).

„Jednostki stowarzyszone firmy Sony” oznaczają spółkę Sony Group Corporation z siedzibą w Tokio w Japonii oraz każdy podmiot, którego pakiet kontrolny akcji jest własnością spółki Sony Group Corporation bądź znajduje się pod jej pośrednią lub bezpośrednią kontrolą.
„Warunki” oznaczają niniejsze warunki.

„Użytkownik” oznacza każdą osobę, która odwiedza niniejszą witrynę lub z niej korzysta dzięki autoryzacji Sony lub bez niej i bez względu na fakt, czy Użytkownik jest, czy nie jest zarejestrowany w celu korzystania z niniejszej witryny, lub czy jest, czy nie jest członkiem lub zarejestrowanym Użytkownikiem Usługi oferowanej na niniejszej witrynie.

„Niniejsza witryna” lub „strona” oznacza witrynę (stronę główną i podstrony) lub inny zbiór informacji i/lub aplikacji zarządzanych przez Sony i dostępny za pośrednictwem sieci przewodowych lub bezprzewodowych, takich jak Internet oraz sieci dostępne za pośrednictwem protokołu aplikacji bezprzewodowych (WAP) lub podobnej technologii dzięki takim urządzeniom dostępu, jak komputery osobiste, laptopy, telefony komórkowe, cyfrowe asystenty osobiste (PDA), aparaty cyfrowe, telewizory lub inne urządzenia umożliwiające dostęp do sieci, na których są zamieszczone niniejsze Warunki lub do których w sposób wyraźny jest odniesienie w związku z prośbą skierowaną do Użytkownika, dotyczącą wyrażenia zgody na te Warunki. Każde odniesienie do niniejszej Witryny oznacza również odniesienie do wszelkich powiązanych z nią stron WAP. Określone, inne warunki zostały zawarte w dalszej części dokumentu.

2. Dostęp do witryny i korzystanie z niej

Poprzez otwieranie, przeglądanie lub pobieranie jakiejkolwiek części niniejszej Witryny lub jej zawartości, publikowanie zawartości w niniejszej Witrynie lub przesyłanie zawartości do niniejszej Witryny Użytkownik, niezależnie od tego, czy jest on zarejestrowanym Użytkownikiem czy niezarejestrowanym gościem, wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków (które stanowią umowę zawieraną pomiędzy Użytkownikiem a firmą Sony) bez żadnych modyfikacji, a także wszystkich stosownych przepisów obowiązującego prawa.

W przypadku gdy dostęp Użytkownika do niniejszej Witryny, jej części bądź jakichkolwiek Usług wymaga uiszczenia opłaty abonamentowej, firma Sony może odmówić dostępu lub zawiesić go w przypadku opóźnienia w uiszczeniu lub nieuiszczenia jakiejkolwiek należnej opłaty. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za pozyskanie odpowiedniego sprzętu i oprogramowania oraz za uiszczenie wszystkich opłat telefonicznych (lub opłat za korzystanie z innej sieci), niezbędnych do uzyskania dostępu do niniejszej Witryny i Usług oraz korzystania z nich.

Dostęp do niniejszej Witryny lub Usług może być ograniczony do maksymalnej liczby odwiedzin i/lub maksymalnego czasu trwania połączenia w wyznaczonym czasie. Niniejsza Witryna lub określone jej części mogą zawierać zawartość przeznaczoną dla osób dorosłych. Aby uzyskać dostęp do takiej zawartości i przeglądać ją, Użytkownik musi mieć (i oświadcza, że ma) ukończone 18 lat. W przypadku gdy Użytkownik zezwala osobom nieletnim na otwieranie i przeglądanie niniejszej Witryny, Użytkownik ponosi odpowiedzialność za nadzór nad takim dostępem oraz ustalanie, która zawartość lub Usługi mogą być odpowiednie dla osób nieletnich, a które nie. Należy pamiętać, że za pośrednictwem niniejszej Witryny lub określonych jej części istnieje możliwość publicznego udostępniania przez osoby nieletnie informacji osobistych na ich temat.

Użytkownik zobowiązuje się nie uzyskiwać dostępu do niniejszej Witryny za pomocą środków innych niż interfejs dostarczany przez firmę Sony w celu uzyskiwania dostępu do niniejszej Witryny oraz korzystania z niej.

3. Inne warunki i zasady

Niniejsze Warunki obowiązują w uzupełnieniu do wszelkich warunków, które mogą być wiążące dla Użytkowników na mocy umowy dystrybucyjnej, licencyjnej lub umowy sprzedaży bądź na mocy warunków o takim samym charakterze, a także na mocy innych obowiązujących warunków i porozumień. W przypadku gdy niniejsza Witryna lub jej część zawiera zasady, wytyczne, kodeksy postępowania, dalsze warunki lub inne wskazówki dla Użytkownika, Użytkownik zobowiązuje przestrzegać również takich zasad, wytycznych, kodeksów postępowania, dalszych warunków lub innych wskazówek. W przypadku kolizji lub niespójności niniejsze Warunki mają moc rozstrzygającą.

Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na przestrzeganie któregokolwiek z niniejszych Warunków (bądź innych tego typu zasad, wytycznych, kodeksów postępowania, dalszych warunków lub innych wskazówek), nie może on korzystać z niniejszej Witryny.

Niniejsze Warunki mogą zawierać postanowienia omawiające funkcje lub Usługi, które nie są (i nie jest przewidziane, aby były) dostępne za pośrednictwem niniejszej Witryny. W zakresie, w jakim dowolne z postanowień zawartych w niniejszych Warunkach odnosi się wyłącznie do takich funkcji lub Usług, nie będzie ono miało żadnej mocy oraz nie będzie wpływało na ważność pozostałych postanowień.

4. Opłaty abonamentowe i inne opłaty uzależnione od treści i / lub usługi

Dostępność części lub całości zawartości Witryny i/lub Usług oferowanych w niniejszej Witrynie bądź za jej pośrednictwem może być wymagać wykupienia przez Użytkownika abonamentu lub uiszczenia przez niego jednorazowej opłaty.

W przypadku gdy Użytkownik zdecyduje się na korzystanie z zawartości/Usług wymagających wykupienia abonamentu oraz prześle firmie Sony wniosek o udzielenie takiego abonamentu, Użytkownik oświadcza i zapewnia, że ukończył 18. rok życia, a wszystkie przesłane przez niego informacje (w tym między innymi numer karty kredytowej Użytkownika oraz data jej ważności) są prawdziwe i dokładne. Użytkownik zobowiązuje się także uiścić wszystkie obowiązujące opłaty abonamentowe, powiększone o wszystkie należne podatki.

Użytkownik może zrezygnować z abonamentu na każdą płatną zawartość i/lub wszelkie płatne usługi kontaktując się z firmą Sony (z zastrzeżeniem każdego minimalnego okresu wypowiedzenia lub początkowego okresu umowy oraz wszelkich obowiązujących warunków dotyczących możliwości/braku możliwości uzyskania zwrotu za niewykorzystane okresy).

O ile nie zostało to wyraźnie przewidziane w innych obowiązujących warunkach, w sytuacji, w której opłaty abonamentowe, opłaty za dostęp lub inne opłaty (w tym opłaty jednorazowe) są pobierane w odniesieniu do Usług bądź dostępu do niniejszej Witryny lub możliwości pobierania z niej zawartości („Opłaty”), Użytkownik musi uiścić Opłaty z góry, w terminie, za pomocą środków płatniczych oraz według stawek określonych przez firmę Sony.

Jeśli Opłaty są pobierane, ich wysokość może ulec zmianie w dowolnym czasie. Firma Sony dołoży wszelkich uzasadnionych z handlowego punktu widzenia starań w celu uprzedniego poinformowania o wszelkich takich zmianach wszystkich Użytkowników korzystających z abonamentu na jakąkolwiek płatną zawartość i/lub płatne Usługi.

Jeśli Użytkownik zdecyduje się na pobranie lub otrzymanie (za pośrednictwem niniejszej Witryny lub w związku z nią) zawartości wymagającej uiszczenia Opłaty (w tym między innymi niektórych dzwonków na telefony komórkowe, wygaszaczy ekranu, wzorów tapet na pulpit lub gier), Użytkownik oświadcza i zapewnia, że jego urządzenie dostępowe/odbierające obsługuje możliwość pobrania/odebrania takiej zawartości oraz że jest ono kompatybilne z jej formatem. Po pobraniu/wysłaniu takiej zawartości (1) wniesione z góry Opłaty nie będą podlegać zwrotowi oraz, (2) z zastrzeżeniem wszelkich wyraźnych ograniczeń, Użytkownik może zapisać zawartość na urządzeniu docelowym, dla którego jest ona przeznaczona, ale pod żadnym pozorem nie może zapisywać jej w innym miejscu, dokonywać jej edycji lub modyfikacji, rozpowszechniać lub przekazywać jej stronom trzecim ani zezwalać im na dostęp do niej.

Postanowienia niniejszych Warunków dotyczące zawartości Witryny (jak określono poniżej) obowiązują w odniesieniu do każdej tego typu wysłanej/pobranej zawartości.

5. Rejestracja użytkownika, logowanie i wylogowywanie się

Publikowanie, przesyłanie lub pobieranie materiałów bądź komunikatów za pośrednictwem Witryny, a także uzyskiwanie dostępu do Witryny, Usług, zasobów oraz części lub całości zawartości Witryny (jak określono poniżej) może wymagać od Użytkowania podania szczegółowych informacji o rejestracji oraz zalogowania się. Zgodność z prawdą, dokładność, aktualność i kompletność wszystkich podanych przez Użytkownika szczegółowych informacji o rejestracji stanowi warunek korzystania z Witryny, Usług oraz zawartości Witryny.

Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie powiadamiać firmę Sony o wszelkich zmianach dotyczących jego rejestracji. Stosowne powiadomienie należy przekazać na adres poczty tradycyjnej lub elektronicznej firmy Sony, podany w Witrynie lub powyżej w niniejszych Warunkach.

Jeżeli firma Sony uzna, że dane nie są właściwe, aktualne lub pełne, albo według własnego uznania stwierdzi potrzebę podjęcia działań opisanych w niniejszym akapicie (na przykład w razie podejrzeń zarejestrowania przez tę samą osobę wielu kont / profili Użytkownika), to może odmówić Użytkownikowi dostępu do witryny i/lub jej zasobów, Usług lub zawartości witryny, jak również usunąć albo zablokować konto Użytkownika (jeśli istnieje).

Logując się w celu uzyskania dostępu do niniejszej witryny lub jej części, dla której firma Sony zapewnia wariant „wyloguj się”, „wyjdź” lub podobną opcję, Użytkownik zobowiązuje się do wylogowania się ze swojego konta na końcu sesji. Firma Sony zastrzega sobie prawo do wylogowywania zalogowanych Użytkowników, których konta pozostają nieaktywne przez dłuższy czas. W przypadku gdy jedną z Usług, do których Użytkownik uzyskuje dostęp za pośrednictwem Witryny, jest usługa dostępu do Internetu (np. usługa świadczona przez dostawcę usług internetowych), gdy Użytkownik jest połączony, w celu zachowania wysokiej jakości usługi świadczonej pozostałym Użytkownikom, firma Sony zastrzega sobie prawo do (1) rozłączenia Użytkownika z Usługą, jeśli połączenie Użytkownika z Usługą jest bezczynne lub w każdym przypadku po upływie 15 minut lub podobnego (uzasadnionego i określonego przez firmę Sony wedle jej uznania) okresu oraz/lub (2) ograniczenia całkowitej liczby połączonych z Usługą Użytkowników w dowolnym czasie i/lub ograniczenia czasu trwania połączenia Użytkownika w trakcie jednej sesji.

6. Hasła i szczegóły dotyczące konta

Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności swojego hasła, numeru konta, identyfikatora i innych danych (jeśli są) oraz za wszelkie działania w ramach konta Użytkownika. Każdy przypadek niedozwolonego wykorzystania konta Użytkownika lub naruszenia bezpieczeństwa w inny sposób musi być natychmiast zgłoszony firmie Sony. Rejestracja i/lub abonament Użytkownika są do niego przypisane. Użytkownik nie może ujawniać ani udostępniać nazwy swojego konta, identyfikatora lub hasła innym osobom. Wszelkie przypadki ujawnienia przez Użytkownika nazwy konta i hasła mogą spowodować wygaśnięcie rejestracji i/lub abonamentu. Jeśli rejestracja dotyczyła treści / Usług objętych opłatami / abonamentem, to jej wygaśnięcie nie będzie pociągało za sobą zwrotu wniesionych opłat i może się wiązać z dodatkowymi kosztami wynikającymi z niedozwolonego wykorzystania.

7. Zmiany w witrynie i niniejszych warunkach

Firma Sony i/lub zewnętrzni dostawcy mogą wprowadzać ulepszenia i/lub zmiany w produktach, obsłudze, Usługach, Programach narzędziowych, cenach i/lub innej zawartości Witryny (w tym w niniejszych Warunkach) w dowolnym czasie, za uprzednim powiadomieniem lub bez uprzedniego powiadomienia.

Firma Sony może przekazywać powiadomienia o zmianach w niniejszych Warunkach (lub w innej zawartości Witryny) poprzez umieszczanie ich w niniejszej Witrynie lub udostępnianie ich za pośrednictwem innych środków komunikacji. Użytkownicy, którzy uzyskują dostęp do Witryny po opublikowaniu w niej (lub udostępnieniu za pośrednictwem innych środków komunikacji) powiadomienia o dokonanych zmianach, będą związani takimi zmianami od momentu opublikowania takiego powiadomienia lub zmienionych Warunków w Witrynie (bądź udostępnienia ich za pośrednictwem innych środków komunikacji), nawet jeśli Użytkownik nie odwiedzi strony, na której umieszczone zostało takie powiadomienie lub zmienione Warunki. W związku z powyższym zaleca się regularne przeglądanie Witryny oraz niniejszych Warunków.

8. Dozwolone i niedozwolone sposoby korzystania z witryny

O ile nie jest to wyraźnie dozwolone na mocy niniejszych Warunków, zabrania się uzyskiwania dostępu do niniejszej witryny i korzystania z niej w celu przeglądania, pobierania, reprodukowania, wyświetlania, umieszczania i publikowania: – danych, ilustracji, obrazów, zdjęć, wzorów, opisów, informacji i tekstu – kompilacji materiałów wideo, audio, dźwięków i muzyki – narzędzi, oprogramowania (w tym apletów i dowolnego oprogramowania udostępnianego Użytkownikom w związku z dowolnym abonamentem, strefą ograniczonego dostępu lub Usługą związaną z niniejszą witryną bądź w celu ułatwienia dostępu do tychże) oraz kompilacji oprogramowania, sterowników i innych Programów narzędziowych (opisanych w dalszej części niniejszego dokumentu) – zawartości wszelkich biuletynów rozsyłanych pocztą elektroniczną lub podobnych przekazów wysyłanych przez firmę Sony lub w jej imieniu w związku z niniejszą witryną i/lub rejestracją bądź abonamentem Użytkownika – oraz innych treści pochodzących z niniejszej Witryny, które zostały stworzone i dostarczone bezpośrednio przez firmę Sony, Jednostki stowarzyszone firmy Sony oraz dostawców produktów, wsparcia i usług (łącznie: „zawartość Witryny”). Powyższy zakaz dotyczy korzystania z Witryny z użyciem jakichkolwiek środków, w tym elektronicznych i mechanicznych, służących do fotokopiowania, zapisywania, tworzenia prac pochodnych oraz korzystania z użyciem podobnych środków.

Firma Sony udziela Użytkownikowi ograniczonego, niezbywalnego i odwołalnego zezwolenia na dostęp do niniejszej Witryny i zawartości Witryny oraz na ich osobiste i niekomercyjne wykorzystywanie w charakterze zasobu służącego zapewnieniu wsparcia i komunikacji, wyłącznie w celach określonych w niniejszej Witrynie. W tych samych celach Użytkownik może sporządzać elektronicznie i fizyczne kopie zawartości Witryny, pod warunkiem, że wszystkie informacje o prawach autorskich i prawach własności intelektualnej (jeśli dotyczy) zostaną zachowane w takiej zawartości Witryny.

Niedozwolone jest każde inne użycie zawartości Witryny, w tym jest reprodukcja w celach innych niż wyżej wymienione, modyfikowanie, rozpowszechnianie, transmitowanie, pobieranie (w sposób inny niż poprzez buforowanie), ponowne publikowanie lub odtwarzanie kodu źródłowego bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Sony (z wyjątkiem zakresu, w którym wprowadzenie takiego zakazu jest niedozwolone na mocy przepisów obowiązujących przepisów prawa). Pozwolenie na korzystanie z zawartości Witryny nie obejmuje między innymi – odsprzedaży bądź komercyjnego wykorzystywania lub rozpowszechniania zawartości Witryny – gromadzenia i wykorzystywania jakichkolwiek zestawień, opisów lub cen produktów, wsparcia bądź usług – wtórnego wykorzystywania tej witryny lub zawartości Witryny (w tym ramkowania) – pobierania lub kopiowania informacji o koncie na korzyść innego sprzedawcy – stosowania narzędzi do eksploracji danych, botów lub podobnych narzędzi służących do gromadzenia i wyodrębniania danych – wykorzystywania zawartości Witryny w innej witrynie internetowej, na innym serwerze lub w innym sieciowym środowisku komputerowym i wykorzystywania zawartości Witryny w sposób sugerujący powiązanie z produktami, wsparciem bądź usługami firmy Sony lub Jednostek stowarzyszonych firmy Sony, z wyjątkiem przypadków, w których zostało to wyraźnie przewidziane na mocy pisemnego porozumienia między odpowiednimi stronami.

Użytkownik nie może wykorzystywać niniejszej Witryny ani Usług w sposób naruszający niniejsze Warunki (lub ich charakter) bądź jakiekolwiek obowiązujące rozporządzenia i przepisy prawa (w tym dotyczące sposobu wykorzystywania publicznych sieci komunikacyjnych) bądź w sposób powodujący rzeczywiste lub potencjalne prawdopodobieństwo spowodowania strat, uszkodzeń, przerw w funkcjonowaniu lub obniżenia wartości niniejszej Witryny lub Usług. Użytkownik nie może podejmować prób uzyskania nieuprawnionego dostępu do jakiejkolwiek części niniejszej Witryny, kont innych Użytkowników, systemów lub sieci komputerowych połączonych z niniejszą Witryną poprzez hakowanie, analizowanie haseł lub korzystanie z jakichkolwiek innych środków. Użytkownik nie może gromadzić (ani podejmować prób gromadzenia) jakichkolwiek informacji osobistych dotyczących innych osób za pośrednictwem niniejszej Witryny.

9. Prawa autorskie — prawo własności do zawartości witryny

Firma Sony nie przenosi tytułu własności do żadnej zawartości Witryny pobieranej lub wykorzystywanej przez Użytkownika. Zawartość Witryny, w tym jej dobór i układ, stanowi własność firmy Sony, Jednostek stowarzyszonych firmy Sony oraz/lub ich dostawców zawartości i technologii, a także jest chroniona prawem autorskim i innymi prawami. Ograniczone pozwolenie na korzystanie z zawartości Witryny (w celach określonych w poprzednim artykule) wymaga uznania, przestrzegania i zachowania przez Użytkownika wszelkich praw autorskich, znaków towarowych i innych informacji o prawach własności intelektualnej związanych z zawartością Witryny, a także wszelkich związanych z nią praw majątkowych i innych praw własności intelektualnej firmy Sony, Jednostek stowarzyszonych firmy Sony oraz/lub dostawców zawartości i technologii. Użytkownik nie posiada prawa własności do żadnego adresu poczty elektronicznej, adresu URL ani innego identyfikatora wybranego przez niego lub przydzielonego mu w celu umożliwienia korzystania z jakichkolwiek Usług dostępnych za pośrednictwem niniejszej witryny. Ograniczone prawo Użytkownika do korzystania z takich adresów/identyfikatorów obowiązuje tak długo, jak długo rejestracja/konto Użytkownika zachowuje ważność i umożliwia dostęp do witryny oraz odnośnej Usługi. Po wypowiedzeniu takiej rejestracji/konta Użytkownika przez firmę Sony z dowolnego powodu firma Sony będzie mogła swobodnie wykorzystywać i/lub przydzielać każdy taki identyfikator/adres innym Użytkownikom.

Każde nieuprawnione wykorzystanie lub skopiowanie zawartości Witryny bądź wykorzystanie zawartości Witryny w sposób naruszający niniejsze Warunki (lub ich charakter) może jednocześnie naruszać znak towarowy, prawo autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, a także przepisy prawa cywilnego i karnego. Użytkownik nie może wykorzystywać żadnej zawartości Witryny (ani innej zawartości udostępnianej za pośrednictwem Witryny) w żaden sposób stanowiący naruszenie jakiegokolwiek znaku towarowego, prawa autorskiego lub innego prawa własności intelektualnej. Firma Sony zastrzega sobie wszystkie prawa związane z takim nieuprawnionym wykorzystaniem lub naruszeniem niniejszych Warunków.

10. Znaki towarowe

„Sony” jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Sony lub jej jednostek stowarzyszonych. Wszystkie znaki towarowe, logotypy, adresy stron internetowych, nazwy modeli lub produktów bądź elementy pochodne opisujące produkty, wsparcie bądź usługi firmy Sony lub Jednostek stowarzyszonych firmy Sony, a także zawierające słowo „Sony”, które zostały umieszczone w zawartości Witryny (zwane łącznie „Znakami firmy Sony”) są znakami towarowymi i/lub własnością firmy Sony bądź Jednostek stowarzyszonych firmy Sony. Każdy wykaz znaków towarowych firmy Sony (lub innych znaków towarowych) umieszczony w Witrynie podlega okresowej aktualizacji, jednak nie należy traktować go jako wyczerpującego wykazu znaków towarowych firmy Sony (lub innych znaków towarowych).

Wykorzystanie Znaków Sony lub ich przeróbek jest surowo zabronione (poza przypadkami, w których Sony udzieli w sposób wyraźny zgody na piśmie).

Inne nazwy produktów i firm, wymienione w niniejszej Witrynie, mogą stanowić znaki towarowe należące do ich odpowiednich właścicieli.

11. Zawartość użytkownika — przesyłane lub dostarczane informacje/materiały

Zawartość Użytkownika w rozumieniu niniejszych Warunków to informacje lub inne treści, które są lub mogą być dostarczone Sony, wprowadzone lub przesłane przez Użytkownika za pośrednictwem niniejszej witryny lub związanych z nią środków, w tym (między innymi) pliki ze zdjęciami, filmami lub innymi obrazami, materiałami dźwiękowymi, ilustracjami, dokumentami albo danymi; informacje dotyczące osób fizycznych i innych, wiadomości, poczta elektroniczna i inne formy przekazu, pliki, teksty, opinie, własne ustawienia i inne informacje.

Wysyłając zawartość Użytkownika do Witryny bądź wysyłając lub udostępniając zawartość Użytkownika innym Użytkownikom lub firmie Sony i Jednostkom stowarzyszonym firmy Sony, zgodnie ze sposobem wykorzystywania niniejszej Witryny, Usług lub zawartości Witryny bądź w związku z nim, Użytkownik automatycznie udziela (lub gwarantuje, że właściciel takiej zawartości Użytkownika wyraźnie udzielił) firmie Sony, Jednostkom stowarzyszonym firmy Sony i ich wyznaczonym przedstawicielom wieczystego, nieodpłatnego, nieodwołalnego i niewyłącznego prawa oraz licencji na korzystanie (w tym korzystanie i eksploatację w sposób komercyjny), kopiowanie, udzielanie sublicencji, odtwarzanie, modyfikowanie, adaptowanie, publikowanie, tłumaczenie, publiczne odtwarzanie, wyświetlanie i rozpowszechnianie zawartości Użytkownika (w tym wszelkich zawartych w niej pomysłów, koncepcji, know-how i technik) oraz na tworzenie prac pochodnych zawartości Użytkownika, a także umieszczanie zawartości Użytkownika (lub jakiejkolwiek jej części) w jakiejkolwiek formie oraz za pomocą jakiegokolwiek nośnika lub technologii, znanych obecnie lub opracowanych w przyszłości na całym świecie. Ponadto Użytkownik zapewnia, że posiada prawa niezbędne do udzielenia takiej licencji oraz zrzekł się wszystkich osobistych autorskich praw niemajątkowych do jakiejkolwiek zawartości Użytkownika. Każda zawartość Użytkownika będzie traktowana jako niepoufna i niepodlegająca żadnym ograniczeniom. Żadna zawartość Użytkownika nie będzie podlegać zobowiązaniu do zachowania poufności ze strony firmy Sony.

Niniejszy artykuł nie ma jednak zastosowania w odniesieniu do żadnych przekazywanych przez Użytkownika informacji osobistych, które umożliwiają jego identyfikację. Takie informacje będą przetwarzane wyłącznie w sposób przewidziany w części dotyczącej informacji, zawartej w formularzu przekazania informacji lub formularzu rejestracyjnym niniejszej Witryny lub powiązanych witryn firmy Sony bądź w innej części niniejszych Warunków lub innych warunków, mających szczególne zastosowanie wobec do każdej odnośnej (jeśli dotyczy) transakcji pomiędzy Użytkownikiem a jakąkolwiek Jednostką stowarzyszoną firmy Sony.

12. Niedozwolona i podlegająca ograniczeniom zawartość użytkownika

Nieodpowiednie wpisy lub komunikaty

Firma Sony zabrania transmitowania, rozprowadzania, upowszechniania, przesyłania, umieszczania, przedkładania, współużytkowania lub przechowywania w niniejszej witrynie lub za jej pośrednictwem (łącznie: przesyłania) zawartości Użytkownika, którą uznaje (według swego wyłącznego uznania) za nieodpowiednią albo odrażającą. Do takiej zawartości Użytkownika należą między innymi przekazy zawierające treść pornograficzną, bluźnierczą, seksistowską, homofobiczną, zniesławiającą, zwodniczą, wulgarną, obsceniczną czy obraźliwą – epitety o podłożu etnicznym, rasistowskim, uwłaczające i obraźliwe pod względem religijnym, propagujące przemoc, nienawiść czy działanie niezgodne z prawem – przedstawiające wykorzystywanie dzieci, dziecięcą pornografię lub pozy o podtekście seksualnym – reklamy, sondaże i konkursy – treści, które mogą wpływać na cenę papierów wartościowych spółek publicznych – oraz materiał, który może spowodować pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej lub karnej w rozumieniu przepisów prawa.

Firma Sony nie zezwala na przesyłanie lub wykorzystywanie zawartości Witryny lub przesyłanie zawartości Użytkownika, której zasadniczym lub wtórnym celem albo skutkiem jest – sprzedaż, dystrybucja lub propagowanie broni palnej, innej broni czy substancji kontrolowanych, planów szybkiego zarobku, piramid i listów-łańcuchów, nieuczciwych lub niezgodnych z prawem ofert – rejestrowanie innych niż własny adresów poczty elektronicznej – zakłócanie aukcji czy działania innych rynków (łącznie z rynkami notowań papierów wartościowych spółek giełdowych) – grożenie innym lub nękanie innych – zakłócanie dyskusji lub tworzenie fałszywej tożsamości w celu wprowadzenia w błąd – przekazywanie żądań o treści seksualnej od, do i dla nieletnich – przekazywanie obraźliwych komentarzy o podłożu rasistowskim – podawanie się za kogoś innego lub przedstawianie w nieprawdziwym świetle związków z inną osobą czy podmiotem.

Użytkownik nie może reklamować ani składać ofert sprzedaży bądź kupna jakichkolwiek towarów lub usług w jakimkolwiek celu biznesowym, chyba że wyraźnie zezwala na to charakter danego Forum lub Usługi.

Firma Sony zastrzega sobie prawo (ale nie przyjmuje na siebie obowiązku) usunięcia lub ograniczenia dostępu Użytkownika do konkretnej zawartości Witryny i/lub zawartości Użytkownika i/lub przesłania stosownej zawartości Użytkownika i/lub informacji dotyczących Użytkownika (wraz z danymi osobowymi) do właściwych organów władzy w przypadku, gdy przesłana zawartość Użytkownika narusza niniejsze Warunki albo istnieje podejrzenie naruszenia któregokolwiek z niniejszych Warunków (lub ich ducha albo innych obowiązujących przepisów i warunków) lub jakichkolwiek obowiązujących przepisów prawa lub innych przepisów – bez konieczności formalnego wszczynania postępowania lub ich formalnego udowodnienia.

Materiały chronione prawem autorskim i inne rodzaje własności intelektualnej

Firma Sony zabrania przesyłania zawartości zawierającej muzykę, oprogramowanie, obrazy (nieruchome lub ruchome), prace literackie lub artystyczne bądź inne materiały chronione prawami własności intelektualnej (lub mogące naruszać prawa własności intelektualnej innych osób), chyba że Użytkownik jest właścicielem wyłącznych praw do tejże zawartości, prawa te podlegają jego wyłącznej kontroli lub otrzymał on wszystkie wymagane zgody (co Użytkownik gwarantuje w przypadku przesłania takiej zawartości). Firma Sony zabrania przesyłania materiałów chronionych prawem autorskim (lub materiałów, w odniesieniu do których istnieje podejrzenie, że są chronione prawem autorskim), materiałów, których wykorzystywanie jest niedozwolone lub materiałów sfałszowanych.
Dane osobowe
Firma Sony zabrania przesyłania jakiejkolwiek zawartości Użytkownika ujawniającej informacje prywatne lub osobiste na temat jakichkolwiek osób lub podmiotów, w tym numery telefonów, adresy poczty elektronicznej lub adresy fizyczne, numery kont Użytkownika, hasła oraz informacje finansowe. Powyższe postanowienie nie dotyczy informacji osobistych Użytkownika przekazanych przez niego w celu dokonania rejestracji i/lub otwarcia konta bądź (jeśli dotyczy) informacji osobistych dotyczących innych osób fizycznych znanych Użytkownikowi, jeśli informacje te mają być umieszczone w internetowej książce adresowej Użytkownika.

„Spam” lub przesyłanie niszczących materiałów

Niedozwolone jest rozpowszechnianie w Witrynie lub za jej pośrednictwem spamu bądź niechcianych wiadomości e-mail w jakiejkolwiek formie, w tym wysyłanie wielu niezamawianych materiałów do różnych grup dyskusyjnych i list mailingowych oraz podejmowanie wszelkich innych działań ułatwiających przekazywanie spamu. O ile rzeczywiste szkody poniesione przez firmę Sony (jeśli możliwe jest ich obliczenie w rozsądny sposób) nie przekraczają kwoty 5 euro za każdą wiadomość stanowiącą spam, wysłaną za pośrednictwem konta Użytkownika w sposób stanowiący naruszenie niniejszych Warunków, Użytkownik zgadza się na uiszczenie tejże kwoty w charakterze odszkodowania oznaczonego. Jeśli rzeczywiste szkody poniesione przez firmę Sony przekraczają kwotę 5 euro za każdą wiadomość stanowiącą spam, Użytkownik zobowiązany jest pokryć ich wysokość.

Firma Sony zabrania przesyłania programów komputerowych, plików i innych materiałów, które zawierają elementy niszczące, takich jak wirusy, pliki uszkodzone, pliki „ukryte” (na przykład pliki z obrazami zawierające osadzony dźwięk), robaki internetowe, trojany albo boty służące do przewijania zawartości ekranu lub wyświetlania wielu ekranów. Sony zabrania również innych działań, które mogą zagrażać spójności i działaniu witryny, a także łączności sieciowej w ogóle.

13. Kontrolowanie zawartości użytkownika przez firmę Sony

Za pośrednictwem niniejszej Witryny firma Sony oferuje Użytkownikom wyłącznie „miejsce” uzyskiwania dostępu do określonych usług, Programów narzędziowych i/lub informacji. Firma Sony nie może i nie zobowiązuje się sprawdzać, przeglądać, edytować, cenzurować bądź w inny sposób filtrować lub kontrolować zawartości Użytkownika lub zachowania Użytkowników korzystających z zawartości Użytkownika lub z zawartości Witryny.

Firma Sony może jednak (ale nie będzie mieć takiego obowiązku) dokonywać ręcznego lub automatycznego przeglądu wszystkich zawartości Użytkownika, które są przesyłane lub mogą być przesyłane do Witryny, oraz monitorować lub przeglądać wszelkie obszary Witryny, za pośrednictwem których Użytkownicy przesyłają lub publikują komunikaty bądź komunikują się z innymi Użytkownikami lub z firmą Sony, w tym (między innymi i w stosownych sytuacjach) pokoje rozmów, grupy dyskusyjne, tablice ogłoszeń, strony społecznościowe, albumy fotograficzne, osobiste strony internetowe lub inne obszary użytkowe oraz Fora. Firma Sony zastrzega sobie prawo (ale nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności z tego tytułu) do odrzucania, niepublikowania, niewykorzystywania, wycofywania, modyfikowania i usuwania wszelkiej zawartości Użytkownika oraz/lub odmawiania dostępu do niej bez uprzedniego powiadamiania, jeśli firma Sony, wedle własnego uznania, uzna daną zawartość Użytkownika za niewłaściwą lub niesmaczną bądź w inny sposób naruszającą niniejsze Warunki (lub ich charakter). Jednocześnie nie nakłada się żadnego wymogu, aby jakiekolwiek roszczenia lub skargi odnoszące się do zawartości Użytkownika były składane w sposób formalny lub popierane dowodami. Firma Sony zachowuje prawo (jednak bez nakładania żadnego obowiązku) do podjęcia współpracy z organami ścigania lub podjęcia stosownego działania w odpowiedzi na żądanie sądu lub inny oficjalny wniosek nakazujący firmie Sony ujawnienie tożsamości jakiejkolwiek osoby publikującej zawartość Użytkownika.

14. Wyłączenie odpowiedzialności — zawartość użytkownika i korzystanie z witryny

Materiały, informacje i opinie (które mogą obejmować materiały Użytkownika) zawarte i/lub wyrażone na Forach (lub za pośrednictwem innych środków uzyskiwania dostępu do materiałów Użytkownika) nie są koniecznie materiałami, informacjami i opiniami (lub nie są zatwierdzone przez Sony) lub Jednostki stowarzyszone Sony lub powiązane podmioty. Wszelką zawartość Użytkownika należy traktować jako formę wyrażania opinii, a nie stwierdzania faktów.

Pozyskiwanie, wykorzystywane lub przekazywane za pośrednictwem Witryny jakiejkolwiek zawartości Użytkownika i/lub Usługi, w tym korzystanie z wszelkich Forów, odbywa się według własnego uznania i na własne ryzyko Użytkownika oraz podlega wyłączeniom i ograniczeniom odpowiedzialności określonym w niniejszych Warunkach. Bezpieczeństwo niniejszej Witryny i zawartości Użytkownika nie może zostać zagwarantowane.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że ilekroć ujawnia jakiekolwiek informacje osobiste lub inne informacje w Internecie (na przykład za pośrednictwem grup dyskusyjnych, pokojów rozmów i innych Forów), informacje te mogą być gromadzone i wykorzystywane przez osoby nieznane Użytkownikowi. Mimo iż firma Sony dokłada wszystkich uzasadnionych z handlowego punktu widzenia starań w celu zapewnienia ochrony informacji osobistych i prywatności Użytkownika, nie może ona zagwarantować bezpieczeństwa jakichkolwiek informacji ujawnianych przez Użytkownika w Internecie. Użytkownik dokonuje takiego ujawnienia na własne ryzyko. Z wyjątkiem informacji osobistych przekazywanych przez Użytkownika dla celów rejestracji, otwarcia lub aktualizacji konta Użytkownika (w odniesieniu do których firma Sony podejmuje wszelkie uzasadnione z handlowego punktu widzenia starania, aby zapewnić ochronę prywatności Użytkownika), firma Sony nie ponosi żadnej odpowiedzialności (oraz wyklucza taką odpowiedzialność) w odniesieniu do zawartości Użytkownika przesyłanej do obszarów Witryny oznaczonych jako (lub uważanych za) obszary prywatne, osobiste lub o ograniczonym dostępie, do których dostęp uzyskają osoby inne niż Użytkownik, który je przesłał. Firma Sony nie ponosi również odpowiedzialności (oraz wyklucza taką odpowiedzialność) za niedostępność zawartości Użytkownika przesyłanej do obszarów Witryny oznaczonych jako publiczne lub za pośrednictwem Forów, na których inni Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do takich zawartości.

Firma Sony nie ma żadnego obowiązku angażowania się w jakikolwiek spór Użytkownika z innymi Użytkownikami ani w żaden incydent, którego stronami są Użytkownik i inni Użytkownicy oraz na które wpływ ma niniejsza Witryna lub które są z nią w inny sposób związane.

Firma Sony zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności w odniesieniu do jakiejkolwiek zawartości Użytkownika, w tym jakichkolwiek błędów, wirusów, aktów zniesławienia, pomówienia, nieprzyzwoitości lub niedokładności w zawartości Użytkownika, niezależnie od tego, czy odpowiedzialność ta wynika z praw autorskich, przepisów o zniesławieniu lub ochronie prywatności bądź innych przepisów, w odniesieniu do wszelkiej (w tym niedozwolonej) zawartości Użytkownika.

Firma Sony wyklucza wszelką odpowiedzialność z tytułu nieuprawnionego wykorzystania (przez innych Użytkowników) zawartości Użytkownika oraz (bez ograniczeń) wyklucza wszelką odpowiedzialność z tytułu wykorzystania zawartości Użytkownika w sposób naruszający jakiekolwiek prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej jakiegokolwiek innego Użytkownika lub innej osoby.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu wszelkich szkód (w tym dotyczących zawartości Witryny), wynikających z wykorzystywania (lub przesyłania) jakiejkolwiek zawartości Użytkownika lub Witryny (w tym z tytułu sporów i incydentów opisanych w poprzednich sekcjach) oaz z powiązanych transakcji lub zdarzeń.

Firma Sony nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieautoryzowany dostęp do konta Użytkownika bądź automatyczne przekazywanie wiadomości i/lub wirusów (spowodowane przez inne wirusy lub wynikające z innych przyczyn) do osób, których dane zostały przekazane przez Użytkownika w celu włączenia do jakiejkolwiek internetowej książki adresowej za pośrednictwem Witryny.

Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności określone w niniejszych Warunkach obowiązują niezależnie od tego, czy odpowiedzialność ta wynika z naruszenia umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania lub zniesławienia), odpowiedzialności bezwarunkowej, naruszenia gwarancji lub jakiejkolwiek innej podstawy prawnej.

15. Przechowywanie i utrata zawartości użytkownika

W sytuacji, gdy firma Sony zapewnia udogodnienia w odniesieniu do poczty elektronicznej, hosting stron internetowych lub inne usługi oferowane za pośrednictwem niniejszej Witryny (obejmujące dostarczanie komputerowego obszaru do przechowywania) lub w związku z innymi odnośnymi Usługami, firma Sony zastrzega sobie prawo do nakładania i zmieniania limitów i/lub ograniczeń (tymczasowych i innych) w odniesieniu do korzystania z takiej Usługi, w tym między innymi limitów dostarczanego obszaru do przechowywania (np. maksymalnego całkowitego limitu pojemności i/lub maksymalnego limitu rozmiaru pliku/wiadomości e-mail), czasu/wieku plików (np. w odniesieniu do wiadomości e-mail starszych niż 180 dni), liczby i/lub całkowitego rozmiaru plików (np. maksymalnej liczby wiadomości e-mail, które mogą zostać wysłane z konta Użytkownika/odebrane przez nie lub przechowywane na nim), ilości pobranych lub przesłanych danych i/lub innych ograniczeń powstałych w oparciu o kryteria ustalone przez firmę Sony. Bez ograniczania dla kolejnego paragrafu, materiały przekraczające każdy z tych limitów mogą być usuwane lub nieprzyjmowane do przechowywania. Użytkownicy nie mogą odsprzedawać żadnej części obszaru do przechowywania, oferowanego za pośrednictwem niniejszej Witryny.

Firma Sony nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę, skasowanie, usunięcie lub niedostarczenie do zamierzonych odbiorców zawartości Użytkownika przesłanej do niniejszej Witryny, niezależnie od tego, czy wynika to z działania wirusa komputerowego, nieuprawnionego dostępu lub z innych przyczyn. Użytkowników zachęca się do zachowywania kopii zapasowych wszystkich zawartości Użytkownika, a Użytkownicy zobowiązują się zachowywać kopie wszystkich przesyłanych przez siebie zawartości Użytkownika. Firma Sony zastrzega sobie prawo do odmowy dostępu do niniejszej Witryny oraz do usunięcia konta Użytkownika w dowolnym czasie i bez powiadomienia.

16. Wyłączenie gwarancji — usługi świadczone za pośrednictwem witryny oraz zawartość witryny

Cała zawartość Witryny oraz wszystkie Usługi są dostarczane „w stanie, w jakim są”, a firma Sony wyraźnie wyklucza (w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo) wszelkie gwarancje, wyraźne lub dorozumiane, oraz nie składa żadnych oświadczeń (łącznie „Gwarancji”) w odniesieniu do zawartości Witryny i Usług, w tym jakichkolwiek dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, zadowalającej jakości, przydatności do określonego celu ani nienaruszania praw własności intelektualnej stron trzecich.

W szczególności:

Firma Sony nie udziela żadnej Gwarancji, że zawartość witryny jest odpowiednia, dostępna lub dopuszczona do wykorzystania w każdym miejscu. Nie gwarantuje się też braku wirusów, współpracy z dowolnym sprzętem, oprogramowaniem lub treściami ani tego, że za pośrednictwem niniejszej witryny Użytkownik będzie mógł łączyć i komunikować się przez Internet z innymi Usługodawcami, sieciami, Użytkownikami lub zasobami informacyjnymi albo komputerowymi. Osoby uzyskujące dostęp do niniejszej Witryny oraz korzystające z zawartości Witryny i/lub Usług ponoszą odpowiedzialność za zachowanie zgodności z obowiązującym prawem i przepisami, w tym z wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa lokalnego.

Mimo iż firma Sony podjęła próbę weryfikacji dokładności, rzetelności i aktualności całej zawartości Witryny, w tym (w stosownych przypadkach) produktów, usług, wsparcia oraz innych informacji i opisów uzyskanych od stron trzecich, firma Sony nie udziela żadnej Gwarancji w odniesieniu do dokładności jakichkolwiek oświadczeń zawartych w niniejszej Witrynie. Wszelkie materiały, produkty, wsparcie, usługi i informacje zawarte w niniejszej Witrynie (lub do których odniesienia znajdują się w niniejszej Witrynie) mogą nie być aktualne. Firma Sony nie zobowiązuje się aktualizować zawartości Witryny. Firma Sony zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności z tytułu błędów lub pominięć w zawartości Witryny (z wyjątkiem zakresu, w jakim to wyłączenie odpowiedzialności byłoby niespójne z jej zapewnieniami oraz ewentualnymi innymi warunkami dotyczącymi produktów lub usług). Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie decyzje oparte na informacjach ujętych w zawartości Witryny (lub zawartości Użytkownika).

Firma Sony nie udziela żadnej Gwarancji, że funkcje lub Usługi oferowane za pośrednictwem niniejszej Witryny (a także możliwość interakcji innych Użytkowników z niniejszą Witryną) będą zawsze dostępne, będą działały w sposób nieprzerwany, będą bezpieczne i wolne od błędów, a także iż usterki będą usuwane, a niniejsza Witryna lub serwer, który ją udostępnia, są wolne od wirusów lub innych szkodliwych komponentów. Firma Sony oraz Jednostki stowarzyszone firmy Sony nie ponoszą żadnej odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek uszkodzeń sprzętu komputerowego (lub utraty przechowywanych w nim danych) bądź wirusów, które mogą zainfekować sprzęt komputerowy lub inną własność Użytkownika wskutek uzyskania przez niego dostępu do niniejszej Witryny lub korzystania z niej, w tym w następstwie pobrania jakichkolwiek obrazów, oprogramowania lub innej zawartości Witryny. Jeśli w wyniku korzystania z zawartości niniejszej Witryny powstaje potrzeba serwisowania, naprawy lub skorygowania sprzętu lub danych, Użytkownik ponosi wszelkie związane z tym koszty.

Informacje ujęte w zawartości Witryny (lub zawartości Użytkownika) nie stanowią prawnych, profesjonalnych, finansowych ani medycznych porad i nie należy na nich polegać. Nie należy również polegać na zawartości Witryny zawierającej stwierdzenia prognozujące lub oświadczenia woli. Firma Sony zastrzega sobie prawo do niedziałania w sposób zgodny z takimi stwierdzeniami lub oświadczeniami.

Niniejsza Witryna może zawierać odniesienia do określonych produktów i usług firmy Sony, które mogą nie być (tymczasowo lub permanentnie) dostępne w danym kraju. Żadne takie odniesienie nie może być traktowane jako sugerujące lub gwarantujące, że takie produkty lub usługi będą dostępne w jakimkolwiek czasie i w jakimkolwiek kraju.

Jeśli obowiązujące prawo uniemożliwia lub ogranicza wyłączenie przez firmę Sony wyżej wymienionych Gwarancji, firma Sony wyłącza, wyklucza i ogranicza takie Gwarancje wyłącznie w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

17. Transakcje ze stronami trzecimi

Jeżeli Użytkownicy mogą dokonywać transakcji poprzez tę witrynę (lub dowolną inną powiązaną witrynę) ze stronami trzecimi (w tym innymi Użytkownikami, dostawcami usług lub sprzedawcami produktów) niebędącymi firmą Sony, taka transakcja będzie zawarta (a wszelkie prawa i obowiązki będą miały zastosowanie) wyłącznie między Użytkownikiem a stroną trzecią.

18. Pobieranie oprogramowania i aplikacje internetowe — ograniczenia i zrzeczenia się odpowiedzialności

Wszelkie sterowniki, oprogramowanie, programy (w tym ulepszenia i aktualizacje), wtyczki przeglądarek, dodatki i inne aplikacje, komputerowe usługi lub Programy narzędziowe, wszelkie oprogramowanie udostępniane Użytkownikom w celu ułatwiania (lub w związku z takim ułatwieniem) dostępu do niniejszej Witryny, wszystkich plików i obrazów włączonych w oprogramowanie lub wygenerowanych przez nie oraz innych materiałów dostępnych do pobrania (lub dostępnych w formie zdalnych aplikacji lub usług) z zawartości Witryny („Programy narzędziowe”) lub w celu ułatwiania (lub w związku z takim ułatwieniem) dostępu do jakiegokolwiek abonamentu z nimi związanego, są dostarczane w charakterze wsparcia i usług udostępnianych Użytkownikom. Tytuł własności do Programów narzędziowych (pobranych lub nie) nie jest przenoszony na Użytkowników i pozostaje (podobnie jak wszystkie prawa własności intelektualnej w nich zawartej) własnością firmy Sony, Jednostek stowarzyszonych firmy Sony lub odpowiednich licencjodawców.

Korzystanie przez Użytkownika z Programów narzędziowych podlega ponadto warunkom wszelkich powiązanych dokumentów (zamieszczonych w Internecie lub poza nim), licencji użytkownika końcowego lub innych stosownych porozumień, a także warunkom i zasadom określonym przez odpowiednich dostawców lub licencjodawców (umowom licencyjnych użytkownika końcowego), które, w przypadku niezgodności z niniejszymi Warunkami, zastępują je. Jeśli z Programem narzędziowym nie jest związana żadna umowa licencyjna użytkownika końcowego, na Program narzędziowy udzielana jest niezbywalna, niewyłączna i odwołalna licencja dla jednego Użytkownika.

Programy narzędziowe mogą być wykorzystywane wyłącznie w sposób określony w obowiązującej umowie licencyjnej użytkownika końcowego. Użytkownik nie może odtwarzać, kopiować, wynajmować, wydzierżawiać, odtwarzać kodu źródłowego, dekompilować ani sprzedawać Programów narzędziowych, z wyjątkiem zakresu, w jakim jest to wyraźnie dozwolone na mocy umowy licencyjnej użytkownika końcowego lub na mocy obowiązujących przepisów prawa. Nieuprawnione wykorzystanie Programów narzędziowych stanowi naruszenie prawa autorskiego i innych praw własności intelektualnej, a firma Sony lub odpowiedni licencjodawcy (odpowiednio) zastrzegają sobie wszystkie takie prawa.

Firma Sony nie udziela żadnej Gwarancji w odniesieniu do dokładności lub rzetelności efektów bądź wyników korzystania z Programów narzędziowych. Firma Sony nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu utraty danych ani żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane instalacją lub wykorzystywaniem pobranych Programów narzędziowych, a także nie udziela żadnej innej gwarancji ani nie ponosi żadnej innej odpowiedzialności w związku z Programami narzędziowymi.

Firma Sony zaleca, aby Użytkownicy zawsze tworzyli i zachowywali kopie wszystkich danych przechowywanych w sprzęcie, za pomocą którego lub w którym zostaną zainstalowane lub będą wykorzystywane Programy narzędziowe, a Użytkownicy zobowiązują się wykonywać i przechowywać takie kopie.

Firma Sony i Jednostki stowarzyszone firmy Sony nie zapewniają pomocy technicznej ani pomocy związanej z używaniem, instalowaniem lub konserwacją wszelkich Narzędzi ani z rozwiązywaniem problemów, jakie mogą zaistnieć w wyniku użycia lub instalacji Narzędzi (chyba że w odpowiednich EULA są zawarte odmienne postanowienia).

Użytkownik potwierdza, że Programy narzędziowe oraz wszelkie dołączone do nich dokumenty i/lub informacje techniczne mogą podlegać obowiązującym przepisom i rozporządzeniom w sprawie kontroli eksportu. Użytkownik zobowiązuje się nie eksportować ani nie reeksportować Programów narzędziowych, bezpośrednio lub pośrednio, w sposób stanowiący naruszenie takich przepisów lub rozporządzeń.

W przypadku gdy firma Sony zobowiązuje się (w formie pisemnej) zapewnić wsparcie techniczne w odniesieniu produktu firmy Sony, takie wsparcie techniczne będzie zapewnione wyłącznie w odniesieniu do określonych produktów Sony z systemami operacyjnymi i innym oprogramowaniem w takiej samej formie i wersji, w jakiej zostały dostarczone z fabryki firmy Sony lub Jednostki stowarzyszonej firmy Sony. Firma Sony może również podjąć decyzję o niezapewnieniu wsparcia technicznego dla swoich produktów, w których po dostarczeniu zostały umieszczone lub załadowane Programy narzędziowe.

Obowiązujące umowy licencyjne użytkownika końcowego mogą nakładać dodatkowe wyłączenia lub ograniczenia gwarancji i odpowiedzialności w odniesieniu do Programów narzędziowych.

Pobranie jakiegokolwiek Programu narzędziowego stanowi akceptację niniejszych Warunków. Jeśli Użytkownik nie zaakceptuje niniejszych Warunków, nie może on pobrać żadnego Programu narzędziowego lub dołączonej do niego dokumentacji zamieszczonej w Internecie.

19. Wyłączenie odpowiedzialności — zawartość witryny

Firma Sony, Jednostki stowarzyszone firmy Sony oraz wszystkie inne osoby zaangażowane w tworzenie, produkcję, hosting lub dostarczanie zawartości Witryny nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód bezpośrednich, pośrednich, szczególnych, ubocznych, wynikowych lub odszkodowań karnych, w tym w odniesieniu do utraty danych, utraty zysków, przerwania działalności, poświęconego czasu lub szkód o jakimkolwiek innym charakterze (w tym wynikłych z zaniedbania lub innych czynów niedozwolonych), wynikających z korzystania lub braku możliwości korzystania z zawartości Witryny, nawet jeśli firma Sony lub jej upoważniony przedstawiciel zostali powiadomieni o możliwości wystąpienia takich szkód.

Obowiązujące przepisy prawa mogą nie zezwalać na wyłączenie odpowiedzialności na mocy niniejszej sekcji we wszystkich przypadkach. Wyłączenia odpowiedzialności określone w niniejszej sekcji obowiązują wyłącznie w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

W żadnym wypadku odpowiedzialność firmy Sony za szkody i straty (wynikające z umowy, zaniedbania, czynu niedozwolonego lub z innych przyczyn) nie przekraczają kwoty uiszczonej przez Użytkownika za uzyskanie dostępu do tej witryny (o ile obowiązujące prawo nie stanowi inaczej).

Żadne postanowienie niniejszych Warunków nie wyłącza odpowiedzialności firmy Sony lub Jednostek stowarzyszonych firmy Sony z tytułu śmierci lub obrażeń ciała wynikłych z zaniedbania firmy Sony lub Jednostek stowarzyszonych firmy Sony.

20. Informacje osobiste, ochrona prywatności i pliki cookie

Przesyłając informacje za pośrednictwem niniejszej Witryny lub w toku jakiegokolwiek powiązanego z nią procesu rejestracji telefonicznej:

Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, takich jak jego imię, nazwisko, tytuł, adres, numer telefonu, dane kontaktowe i inne dane personalne („Dane osobowe”) zgodnie z warunkami określonymi w części „Dane osobowe” (lub części o podobnym tytule) formularza rejestracji/wprowadzania danych lub podczas rejestracji telefonicznej, mających na celu umożliwienie korzystania z tej witryny.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że przetwarzanie jego Danych osobowych jest niezbędne i/lub zalecane w celu personalizacji jego odwiedzin niniejszej Witryny i/lub w celu udzielenia i kontrolowania dostępu do niniejszej Witryny lub jej części Użytkownikom zarejestrowanym lub opłacającym abonent, a także wyraża zgodę na takie przetwarzanie.

W pewnych okolicznościach firma Sony może wymagać uzyskania dodatkowych informacji osobistych, takich jak fotokopie dokumentów tożsamości lub kart kredytowych, na przykład w celu weryfikacji tożsamości lub w celu zapobiegania oszustwom. W przypadku gdy takie dodatkowe informacje zostają przekazane firmie Sony w związku z tą witryną, zostają one uznane za Dane osobowe.

Firma Sony może udostępniać lub przesyłać Dane osobowe innym działom lub oddziałom firmy Sony oraz Jednostek stowarzyszonych firmy Sony na terenie Europy oraz (z zastrzeżeniem ścisłego przestrzegania przez firmę Sony obowiązujących przepisów ochrony prywatności danych) poza jej granicami, w tym działom i oddziałom firmy Sony Group Corporation. Firma Sony nie będzie ujawniać Danych osobowych podmiotom i osobom innym niż Jednostki stowarzyszone firmy Sony (stronom trzecim) bez zgody Użytkownika, z wyjątkiem poniższych przypadków.

Dane osobowe mogą być udostępniane stronom trzecim w celu (1) umożliwienia im wykonywania umów, których stroną jest Użytkownik, bądź w innych celach określonych w niniejszych Warunkach lub w części „Dane osobowe” (lub podobnie zatytułowanej) formularza rejestracji/wprowadzania danych lub podczas rejestracji telefonicznej, mających na celu umożliwienie korzystania z Witryny; lub (2) przestrzegania zobowiązań prawnych, którymi objęta jest firma Sony lub jakakolwiek Jednostka stowarzyszona firmy Sony.

Dane osobowe mogą być ujawniane stronom trzecim w celu zapewnienia im możliwości świadczenia usług na rzecz, w imieniu lub na polecenie firmy Sony bądź Jednostek stowarzyszonych firmy Sony. W takich przypadkach firma Sony podejmuje środki w celu zapewnienia, że takie strony trzecie będą postępować zgodnie z polityką prywatności firmy Sony, a odbiorcy (1) nie będą wykorzystywać Danych osobowych do celów innych niż dozwolone; (2) pozyskują i przetwarzają Dane osobowe wyłącznie pod takim warunkiem, że chronią Dane osobowe przed nieuprawnionym użyciem oraz przyjmują podobnie rygorystyczne zasady i warunki dotyczące użycia i ochrony Danych osobowych oraz przestrzegają ich; oraz (3) ściśle stosują się do obowiązujących przepisów prawa.

Jeśli Dane osobowe są przekazywane w związku z transakcjami powiązanymi z Witryną (takimi jak opłaty za abonament), firma Sony może przekazywać Dane osobowe agencjom zajmującym się oceną kredytową/oceną prawdopodobieństwa wystąpienia nadużyć lub innym stronom trzecim zaangażowanym w przeciwdziałanie przestępczości w celu przetworzenia możliwości zaakceptowania danej płatności dokonanej za pośrednictwem karty kredytowej lub innej metody płatności bądź w celu zwalczania przestępczości, a także innym agencjom zaangażowanym w przetwarzanie danych kart kredytowych i innych płatności. W celu ich przetwarzania oraz w powiązanych celach Dane osobowe przekazywane takim stronom trzecim mogą wymagać przesłania na terytorium Stanów Zjednoczonych lub do innych lokalizacji znajdujących się poza granicami Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zgodnie z informacjami udzielonymi przez niektóre z agencji, przekazywane Dane osobowe mogą być również wykorzystywane do przeprowadzania ocen zdolności kredytowych, ocen ryzyka lub ocen możliwości wystąpienia nadużyć wobec firmy Sony lub innych stron trzecich, z którymi Użytkownik może zawierać transakcje.

Firma Sony może bez ograniczeń wykorzystywać, przetwarzać oraz ujawniać wszelkie dane anonimowe lub ogólne (w tym dane statystyczne), na podstawie których nie ma możliwości identyfikacji Użytkownika.

Użytkownik może zwrócić się do firmy Sony z prośbą o poinformowanie stron trzecich, którym zostały przekazane Dane osobowe, o konieczności dokonania korekty lub usunięcia Danych osobowych. Jeśli firma Sony nie ma kontroli nad takimi Danymi osobowymi, dołoży ona wszelkich uzasadnionych starań, aby przekazać wyżej wymienione prośby Użytkownika takim stronom trzecim. Jednakże, w przypadku przekazania Danych osobowych agencjom zajmującym się przetwarzaniem danych kart kredytowych oraz określonym innym agencjom w celach związanych z przetwarzaniem płatności, może wystąpić konieczność nawiązania przez Użytkownika bezpośredniego kontaktu z taką agencją w celu skorygowania lub usunięcia przekazanych jej Danych osobowych. Firma Sony nie może ponosić odpowiedzialności (i wyklucza wszelką taką odpowiedzialność) za korygowanie lub usuwanie Danych osobowych przekazywanych (za zgodą Użytkownika) określonym agencjom zajmującym się oceną kredytową/oceną prawdopodobieństwa wystąpienia nadużyć oraz agencjom zaangażowanym w przetwarzanie płatności, które wymagają przejęcia kontroli i/lub przejmują kontrolę nad takimi Danymi. Firma Sony nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne błędy w ocenie kredytowej przeprowadzonej przez takie strony trzecie bądź za jakiekolwiek inne niepożądane skutki (w tym niekorzystne oceny kredytowe) związane z Danymi osobowymi, które zostały ujawnione i wykorzystane w sposób przewidziany w części zatytułowanej „Dane osobowe” (lub podobnie) formularza rejestracji/wprowadzania danych lub podczas rejestracji telefonicznej, mających na celu umożliwienie korzystania z tej witryny, w sposób przewidziany przez niniejsze Warunki.

Uzyskując dostęp do tej witryny Użytkownik rozumie i zgadza się, że firma Sony, Jednostki stowarzyszone firmy Sony lub ich dostawcy usług mogą wysyłać do komputera lub innego urządzenia pliki cookie (niewielkie zbiory danych umieszczane na dysku twardym Użytkownika, gdy uzyskuje on dostęp do witryny internetowej lub określonej części witryny internetowej) w celu spersonalizowania wizyty Użytkownika tej witrynie i/lub zdobycia większej ilości informacji na temat jego nawyków w zakresie wykorzystywania lub przeglądania w trakcie odwiedzania tej witryny. Plik cookie może zawierać informacje osobiste na temat Użytkownika i może być plikiem trwałym lub tymczasowym (przechowywanym przez czas trwania jednej sesji).

21. Zwolnienie z odpowiedzialności

Użytkownik zobowiązuje się zwolnić firmę Sony, Jednostki stowarzyszone firmy Sony oraz ich członków zarządu, przedstawicieli, pracowników i usługodawców z odpowiedzialności z tytułu strat, kosztów, postępowań, szkód, wydatków (w tym uzasadnionych kosztów prawnych i wydatków) oraz wszelkich innych zobowiązań zaistniałych w wyniku roszczeń osoby trzeciej, wynikających z naruszenia lub nieprzestrzegania przez Użytkownika zawartych w Warunkach zakazów lub ograniczeń odnoszących się do działań Użytkownika podejmowanych w bezpośrednim lub pośrednim związku z tą witryną, a także wynikających z przedsięwzięć, obietnic i gwarancji udzielanych przez Użytkownika, zawartych w niniejszych Warunkach, powstałych na skutek roszczeń wysuniętych przez dowolną osobę w odniesieniu do spraw, odpowiedzialności lub zobowiązań, które firma Sony wyłączyła na mocy niniejszych Warunków.

Bez ograniczenia ogólności powyższego przejęcia odpowiedzialności, Użytkownik zobowiązuje się zabezpieczyć i zwolnić z odpowiedzialności firmę Sony, Jednostki stowarzyszone firmy Sony oraz ich członków zarządu, przedstawicieli, pracowników i dostawców usług (którzy zrzekają się odpowiedzialności) z tytułu roszczeń, zobowiązań, kosztów (w tym uzasadnionych kosztów prawnych), wydatków, żądań i szkód (bezpośrednich, pośrednich lub wtórnych) jakiegokolwiek charakteru, znanych lub nieznanych, podejrzewanych lub niepodejrzewanych, ujawnionych lub nieujawnionych, poniesionych przez nich w dowolny sposób i związanych bezpośrednio lub pośrednio z:

wszelką niedozwoloną lub podlegającą ograniczeniom zawartością Użytkownika, przesłaną przez niego, lub jakimkolwiek wykorzystaniem niniejszej Witryny przez Użytkownika (w tym z niedozwolonym lub podlegającym ograniczeniom wykorzystaniem Witryny przez Użytkownika);

utraty, skasowania, usunięcia, uszkodzenia czy publikacji zawartości Użytkownika przesłanej przez Użytkownika lub niedozwolonego wykorzystania konta Użytkownika lub pogorszenia bezpieczeństwa konta Użytkownika poprzez niezachowanie poufności haseł konta Użytkownika lub innych danych wpływających na bezpieczeństwo, a także wszelkich związanych z powyższym zdarzeń.

22. Łącza hipertekstowe do/z niniejszej witryny

Przed utworzeniem jakiegokolwiek łącza do niniejszej Witryny Użytkownik musi zwrócić się z prośbą o udzielenie zgody na utworzenie takiego łącza do administratora Witryny oraz uzyskać od niego pisemną zgodę. Umieszczanie głębokich łącz jest surowo zabronione. Wszystkie zatwierdzone łącza do tej witryny muszą odsyłać do strony głównej witryny, muszą dawać jasno do zrozumienia, że ta witryna oraz zawartość Witryny stanowią elementy odrębne od witryny zawierającej takie łącze oraz że ta witryna jest własnością firmy Sony i podlega jej administracji.

Firma Sony (lub strony trzecie za zgodą określoną powyżej) mogą dostarczać łącza hipertekstowe do i/lub z innych witryn bądź zasobów internetowych. Umieszczenie takich łącz w niniejszej Witrynie stanowi wyłącznie udogodnienie i nie sugeruje, że firma Sony wspiera inne witryny lub jest w jakikolwiek sposób powiązana z ich administratorami. Firma Sony zachęca do zachowania dyskrecji podczas przeglądania jej witryn i zasobów oraz witryn i zasobów zewnętrznych. Niektóre witryny mogą zawierać informacje uważane za niewłaściwe lub obraźliwe bądź mogą zawierać łącza do witryn zawierających takie informacje. Zewnętrzne witryny mogą wysyłać własne pliki cookie do Użytkowników, gromadzić dane i/lub zawierać prośby o udostępnienie informacji osobistych.

Odwiedzanie przez Użytkownika wszelkich witryn zewnętrznych za pośrednictwem łączy w niniejszej witrynie odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika.

Firma Sony nie potwierdziła dokładności ani rzetelności żadnych informacji zawartych w zewnętrznych witrynach lub zasobach internetowych, do których łącza znajdują się w niniejszej witrynie, do których dostęp można uzyskać za pośrednictwem niniejszej witryny bądź które łączą się z witryną (witrynami) firmy Sony. Firma Sony nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zawartość, reklamy, produkty, wsparcie, usługi ani inne materiały zawarte w takich zewnętrznych witrynach lub zasobach bądź dostępne za ich pośrednictwem. Firma Sony nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, zgodność z prawem ani przyzwoitość materiałów zawartych w takich zewnętrznych witrynach lub zasobach bądź za przestrzeganie przez nie praw autorskich. Firma Sony nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, ważność, zgodność z prawem, przyzwoitość ani inne cechy materiałów lub informacji zawartych w takich zewnętrznych witrynach lub zasobach bądź przestrzeganie przez nie praw autorskich oraz wyłącza w odniesieniu do nich wszelkie gwarancje, wyraźne lub dorozumiane. Firma Sony nie ponosi żadnej odpowiedzialności, pośrednio lub bezpośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane (rzekomo lub w rzeczywistości) wykorzystaniem jakiejkolwiek zawartości, produktów, wsparcia lub usług, zawartych w takich zewnętrznych witrynach lub zasobach bądź dostępnych za ich pośrednictwem, a także za jakiekolwiek szkody lub straty wynikające z polegania na tychże.

Bez ograniczania powyższego postanowienia, firma Sony nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela żadnych gwarancji w odniesieniu do bezpieczeństwa jakichkolwiek informacji (w tym danych kart kredytowych i innych informacji osobistych), o których przekazanie stronie trzeciej może zostać poproszony Użytkownik za pośrednictwem powiązanych witryn, a Użytkownik zrzeka się wszelkich roszczeń wobec firmy Sony w odniesieniu do takich działań.

23. Rozwiązanie umowy

Z wyjątkiem dostępu lub Usług podlegających opłacie abonamentowej, Użytkownik może wypowiedzieć swoje uprawnienia do korzystania z Usług oferowanych w niniejszej Witrynie oraz z innej zawartości Witryny w dowolnym czasie poprzez zniszczenie całej pobranej zawartości niniejszej Witryny oraz wszystkich jej kopii, niezależnie od ich lokalizacji lub miejsca instalacji. Prawo Użytkownika do korzystania z usług dostępnych w tej witrynie oraz z innej zawartości Witryny przestaje obowiązywać niezwłocznie (po przekazaniu lub bez przekazania uprzedniego powiadomienia, wedle wyłącznego uznania firmy Sony) w przypadku nieprzestrzegania przez Użytkownika któregokolwiek z niniejszych Warunków.

Jeśli Użytkownik zobowiązany jest uiścić opłatę abonamentową lub inną opłatę w związku z dostępem do tej witryny lub Usługi oraz korzystaniem z nich, Użytkownik musi poinformować firmę Sony na piśmie (lub przy użyciu innych, wyraźnie zatwierdzonych środków) o swoim zamiarze rezygnacji z takiego abonamentu. W przypadku braku istnienia wyraźnie sprzecznego postanowienia odnoszącego się do zdolności Użytkownika do rezygnacji z abonamentu lub do okresu wypowiedzenia w przypadku takiej rezygnacji Użytkownik będzie uprawniony do rezygnacji z abonamentu, umożliwiającego korzystanie z Usług, po przekazaniu firmie Sony zawiadomienia o takiej rezygnacji z wyprzedzeniem co najmniej jednego pełnego miesiąca kalendarzowego.

Sony może wypowiedzieć Użytkownikowi dostęp do witryny lub rejestrację w niniejszej witrynie, jeżeli konto Użytkownika nie jest używane lub jeżeli Użytkownik nie logował się przez okres co najmniej trzech miesięcy (lub przez inny okres wyznaczony przez Sony).

Firma Sony zastrzega sobie również prawo do wypowiedzenia Użytkownikowi dostępu do witryny i/lub do konta Użytkownika, według własnego uznania firmy Sony, w dowolnym momencie i bez podawania przyczyny (z zastrzeżeniem zwrotu wszelkich uprzednio uiszczonych przez Użytkownika opłat za taki dostęp, zgodnie z obowiązującymi warunkami). W takim przypadku firma Sony dołoży wszelkich uzasadnionych z handlowego punktu widzenia starań w celu przekazania Użytkownikowi zawiadomienia o wypowiedzeniu na ostatni podany przez niego adres poczty elektronicznej.

Po wypowiedzeniu Użytkownik musi zaprzestać korzystania z zawartości Witryny oraz zniszczyć wszystkie posiadane przez niego kopie zawartości Witryny, a firma Sony może usunąć wszelką zawartość Użytkownika, z wyjątkiem sytuacji, w której firma Sony udzieliła wieczystej licencji na korzystanie z określonej zawartości Witryny w zamian za opłatę, a opłata ta została uiszczona. Bez uszczerbku dla ogólnej zdolności firmy Sony do usuwania zawartości Użytkownika lub odmawiania Użytkownikowi dostępu do niej z jakiegokolwiek powodu, po wypowiedzeniu firma Sony nie będzie zobowiązana przechowywać żadnej zawartości Użytkownika ani przekazywać jakichkolwiek wiadomości Użytkownikowi lub jakiejkolwiek stronie trzeciej.

24. Postanowienia różne

Jeśli jakiekolwiek postanowienie zawarte w niniejszych Warunkach zostanie uznane za niewykonalne, takie postanowienie zostanie zastąpione ważnym, wykonalnym postanowieniem, które w jak największym stopniu będzie oddawać charakter pierwotnego postanowienia. Takie zastąpienie nie będzie miało wpływu na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień.

Bez uszczerbku dla wyłączeń oraz ograniczeń odpowiedzialności zawartych w niniejszych Warunkach, żadna osoba nie może wnieść żadnego roszczenia ani powództwa przeciw firmie Sony lub Jednostkom stowarzyszonym firmy Sony, związanego z niniejszą Witryną lub wynikającego z niej, chyba że takie roszczenie lub powództwo zostanie wniesione, a firma Sony zostanie o tym fakcie powiadomiona na piśmie w ciągu 1 roku od dnia, w którym powstała przyczyna takiego roszczenia lub powództwa.

Pracownicy i przedstawiciele firmy Sony nie są upoważnieni do dokonywania zmian niniejszych Warunków. Żadnego stwierdzenia dokonanego w imieniu firmy Sony przez jakiegokolwiek sprzedawcę lub specjalistę ds. kontaktów z klientami nie należy rozumieć jako zmiany niniejszych Warunków ani jako zatwierdzonego, wiążącego prawnie oświadczenia na temat niniejszej Witryny bądź charakteru lub jakości prezentowanych produktów lub sług ani jakiejkolwiek innej zawartości Witryny. Nagłówki zawarte w niniejszych Warunkach stanowią jedynie udogodnienie i nie mają żadnego wypływu na konstrukcję niniejszych Warunków.

Połączenia telefoniczne z wszelkimi infoliniami dla klientów związane z niniejszą Witryną mogą być monitorowane w celach szkoleniowych lub związanych z kontrolą jakości.

Niniejsze Warunki oraz wszelkie spory lub roszczenia powstałe w bezpośrednim lub pośrednim związku z tymi Warunkami podlegają oraz są interpretowane zgodnie z prawem obowiązującym w miejscu rejestracji działalności administratora Witryny (z wyłączeniem norm kolizyjnych) oraz podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów odpowiednich dla takiego miejsca rejestracji.