Naprawy

Rozwiązywanie problemów z produktem na gwarancji i po jej zakończeniu

Zbliżenie naprawianej płytki drukowanej ilustrujące specjalistyczne usługi napraw Sony.

Gdzie można znaleźć pomoc, by samodzielnie naprawić produkt?

Drobne problemy z produktem można rozwiązać, korzystając z instrukcji obsługi produktu i podręcznika użytkownika.

Jeśli nadal potrzebują Państwo pomocy, prosimy o wybór jednej z poniższych możliwości.

Jaka jest procedura naprawy produktów na gwarancji lub w okresie obowiązywania umowy PrimeSupport?

Jeśli posiadany produkt profesjonalny pozostaje w okresie 12-miesięcznej standardowej gwarancji Sony lub jest objęty ochroną w ramach pakietu PrimeSupport, prosimy o skontaktowanie się z naszym działem pomocy, który zajmie się organizacją naprawy.

W przypadku produktów medycznych objętych ochroną w ramach standardowej gwarancji Sony lub pakietu PrimeSupport można ponadto kontaktować się z Autoryzowanymi Centrami Serwisowymi urządzeń medycznych.

1. Postanowienia ogólne

1.1 Niniejsze warunki („Warunki”) dotyczą wszystkich ofert i wycen przedstawianych oraz usług naprawy wykonywanych przez Sony Europe B.V. („Sony”) na rzecz dowolnego nabywcy lub potencjalnego nabywcy usług napraw produktów Sony PSE, które nie są objęte gwarancją. („Klient”).
1.2 Niniejsze Warunki odnoszą się wyłącznie do naprawy produktów, które nie są objęte gwarancją Sony. Produkty objęte gwarancją Sony podlegają warunkom gwarancji Sony.
1.3 Dowolne porozumienie zawarte pomiędzy Sony a Klientem w sprawie świadczenia przez Sony Usług będzie wiążące tylko pod warunkiem przyjęcia przez Sony indywidualnego zlecenia naprawy i tylko w takim zakresie. Żadna wycena ani kosztorys przedstawione przez Sony nie stanowią oferty. Sony może według własnego uznania przyjąć lub odrzucić dowolne zlecenie Usług. Jednakże, niniejsze Warunki będą miały zastosowanie od dnia odebrania Produktu od Klienta w celu jego sprawdzenia.
1.4 Niniejsze Warunki wykluczają wszelkie inne warunki, pisemne lub ustne, dorozumiane na podstawie zwyczajów handlowych lub przebiegu transakcji, i mają nad nimi moc nadrzędną, niezależnie od miejsca, gdzie się pojawiają, i sposobu, w jaki są wprowadzone (dotyczy to także postanowień zawartych w dowolnych warunkach ogólnych dla Klienta, prośbach o wycenę, zleceniach lub potwierdzeniach), o ile Sony wyraźnie nie wyrazi odmiennej zgody na piśmie. Wszelkie inne warunki są wprost odrzucane przez Sony. Przekazując firmie Sony dowolny Produkt w celu sprawdzenia, Klient uznaje wiążący charakter niniejszych Warunków, niezależnie od tego, czy taki zapis figuruje wprost w zleceniu, potwierdzeniu lub innym dokumencie. Każde odstępstwo od Warunków lub ich zmiana wymaga za każdym razem wyraźnej, pisemnej zgody Sony. Zmiana dowolnego postanowienia lub odstąpienie od niego w pojedynczym przypadku nie oznacza zmiany lub odstąpienia w dowolnym innym przypadku. Sony może wprowadzać zmiany w niniejszych Warunkach w dowolnym momencie, podejmując rozsądne działania w celu poinformowania o tym Klienta. Żadna taka zmiana nie będzie miała zastosowania do bieżących, niezrealizowanych jeszcze zleceń Usług, które w momencie wprowadzenia zmiany były już przyjęte.
1.5 Bez wcześniejszej pisemnej zgody Sony Klient nie może scedować całości lub części swych praw wynikających z dowolnej umowy zawierającej niniejsze Warunki.
1.6 Jeżeli w niniejszych Warunkach jest mowa o Sony, oznacza to również oddział lub jednostkę organizacyjną Sony Europe B.V., w zależności od przypadku.
1.7 Niniejsze Warunki w żaden sposób nie narzucają, nie ograniczają ani nie wyłączają jakichkolwiek praw lub obowiązków w takim zakresie, w jakim obowiązujące prawo nie zezwala na narzucanie, ograniczanie lub wyłączanie takich praw i obowiązków.

2. Przekazywanie Produktu do naprawy i przedstawienie kosztorysu

2.1 W przypadku gdy Klient potrzebuje naprawy produktu Sony PSE, musi skontaktować się z działem pomocy Sony Professional Solutions Europe i przekazać szczegółowe informacje o uszkodzeniu, a także numer seryjny i kod produktu wymagającego naprawy. Sony potwierdzi Klientowi, że produkt („Produkt”) wchodzi w zakres usług naprawy pogwarancyjnej Sony („Usługi”).
2.2 O ile strony nie uzgodniły inaczej na piśmie, Sony organizuje odbiór Produktu z siedziby Klienta.
2.3 Odbiór Produktu nie zobowiązuje Sony do jego naprawy. Naprawa Produktu może być fizycznie niemożliwa. Ponadto, naprawienie Produktu po gwarancji zależy od dostępności części zamiennych oraz akcesoriów niezbędnych do dokonania naprawy.
2.4 Po otrzymaniu Produktu Sony przeprowadza jego sprawdzenie. W przypadku gdy Produkt nie nadaje się do naprawy lub gdy Klient nie zaakceptuje kosztorysu zgodnie z Warunkiem 2.6, Sony ma prawo obciążyć Klienta opłatą za sprawdzenie (plus VAT). Szczegółowe informacje o opłatach za sprawdzenie można uzyskać od działu pomocy Sony Professional Solutions Europe.
2.5 Jeżeli — zgodnie z racjonalną oceną Sony — naprawa Produktu jest możliwa, Sony przedstawi Klientowi kosztorys takiej naprawy. Kosztorys ten obowiązuje przez 14 dni od daty przedstawienia.
2.6 Klient odeśle formularz kosztorysu z informacją, czy akceptuje kosztorys; w przypadku akceptacji kosztorysu Klient jest obowiązany załączyć do formularza zlecenie zakupu. Jeżeli Klient nie wyraża zgody na przedstawiony kosztorys, Sony ma prawo obciążyć go opłatą za sprawdzenie zgodnie z Warunkiem 2.4, i (o Ile Klient nie rezygnuje z Produktu zgodnie z Warunkiem 2.8) kosztami przesyłki zwrotnej (plus VAT). Wysokość obowiązujących opłat za sprawdzenie oraz kosztów przesyłki zwrotnej podawana jest w formularzu kosztorysu.
2.7 Jeżeli po sprawdzeniu Sony stwierdzi, że: a) nie jest w stanie wykonać naprawy Produktu; lub b) Produkt nie jest wadliwy, wówczas poinformuje o tym Klienta i kosztorys nie będzie sporządzany. Klient uiszcza wówczas opłatę za sprawdzenie zgodnie z Warunkiem 2.4 i (o ile Klient nie rezygnuje z Produktu zgodnie z Warunkiem 2.8) koszty przesyłki zwrotnej (plus VAT). Szczegółowe informacje o kosztach przesyłki zwrotnej można uzyskać od działu pomocy Sony Professional Solutions Europe.
2.8 W przypadku odrzucenia kosztorysu lub poinformowania przez firmę Sony, że nie jest ona w stanie wykonać naprawy, Klient może zdecydować, że rezygnuje z Produktu. Jeżeli Klient rezygnuje z Produktu w związku z odrzuceniem kosztorysu, zaznacza to na formularzu odsyłanym w momencie odrzucenia. Jeżeli Klient rezygnuje z Produktu w związku z informacją, że Sony nie jest w stanie wykonać naprawy, informuje Sony o rezygnacji na piśmie (komunikacja mailowa uznawana jest w takiej sytuacji za wystarczającą). Po otrzymaniu przez Sony od Klienta informacji o zamiarze rezygnacji z Produktu tytuł prawny do Produktu przechodzi na Sony, a Klient nie ma do Produktu żadnych praw.
2.9 W przypadku braku odpowiedzi od Klienta w sprawie kosztorysu w terminie 60 dni od jego przedstawienia firma Sony skontaktuje się z Klientem i poinformuje go o przyjęciu założenia, że Klient zrezygnował z Produktu. Brak odpowiedzi od Klienta w terminie trzydziestu (30) dni po takiej informacji uprawnia Sony do utylizacji Produktu. Zobowiązania Klienta wobec Sony w zakresie obowiązującej opłaty za sprawdzenie pozostają w mocy.
2.10 Jeżeli w trakcie wykonywania Usług Sony stwierdzi, że zadowalająca naprawa Produktu wymaga uwzględnienia dodatkowych aspektów, nieprzewidzianych w momencie sporządzania początkowego kosztorysu, Sony przekaże Klientowi skorygowany kosztorys. Po otrzymaniu skorygowanego kosztorysu obowiązują zasady postępowania zawarte w Warunkach 2.6., 2.8 i 2.9, w tym między innymi zobowiązanie Klienta do uregulowania opłaty za sprawdzenie w przypadku odrzucenia kosztorysu oraz prawo Klienta do rezygnacji z Produktu.

3. Wykonywanie Usług

3.1 Sony nie przystąpi do wykonywania Usług przed otrzymaniem od Klienta prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza kosztorysu oraz zlecenia zakupu.
3.2 Wykonując Usługi, Sony może korzystać z fabrycznie nowych części albo — w przypadku gdy są one niedostępne — z części odnowionych.
3.3 Wszystkie uszkodzone części wymontowane z Produktu podczas wykonywania Usług stają się własnością Sony natychmiast po ich wymontowaniu i nie są zwracane Klientowi. Gdyby Klient zażądał zwrócenia mu takich uszkodzonych części, decyzja w tej sprawie należy do Sony, a w przypadku wyrażenia zgody Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny uzgodnionej za zwrot takich części.
3.4 Podany Klientowi czas wykonania Usług ma wyłącznie charakter orientacyjny i nie stanowi żadnego zobowiązania w ramach niniejszych Warunków. Tym samym Sony nie ponosi odpowiedzialności za straty lub szkody wynikające z opóźnienia, niezależnie od przyczyny jego powstania, a opóźnione świadczenie lub niespełnienie świadczenia nie może być podstawą dla Klienta do rezygnacji z Usług.
3.5 Sony zastrzega sobie prawo podzlecenia świadczenia Usług.

4. Gwarancja

Naprawa będzie objęta gwarancją obejmującą wystąpienie identycznego uszkodzenia w Produkcie w ciągu 90 dni od naprawy. W takim przypadku Sony naprawi Produkt bezpłatnie, a naprawa będzie objęta gwarancją na okres pozostały do końca pierwotnej gwarancji. W przypadku wady wymienionej części Sony ma do wyboru następujące rozwiązania: naprawę danej części; (ii) zastąpienie tej części inną, równoważną; (iii) zwrot kosztu danej części według jej rynkowej wartości.

5. Opłaty i płatność

5.1 Za opłaty należne za wykonanie Usług uznaje się opłaty uzgodnione w zaakceptowanym kosztorysie lub w zaakceptowanym zmodyfikowanym kosztorysie, w zależności od przypadku („Opłaty”).
5.2 Po wykonaniu Usług Sony wystawi Klientowi fakturę obejmującą Opłaty, w tym koszty sprzedaży, jeśli mają zastosowanie, wartość dodaną, akcyzę, potrącony podatek lub podobne należności.
5.3 Jeżeli Klient pokrywa koszt sprawdzenia i/lub koszty przesyłki zwrotnej na mocy Warunków 2.4, 2.6 lub 2.7, Sony wystawia Klientowi fakturę obejmującą takie koszty i opłaty, w tym koszty sprzedaży, jeśli mają zastosowanie, wartość dodaną, akcyzę, potrącony podatek lub podobne należności.
5.4 Klient winien jest zapłacić faktury we wskazanych na nich terminach, a jeśli taka informacja nie jest podana — w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury.
5.5 Bez uszczerbku dla innych przysługujących Sony praw i środków prawnych, w tym prawa dochodzenia Opłat na drodze sądowej, od każdej zaległej kwoty mogą być naliczane odsetki według stawki podanej na odpowiedniej fakturze, liczone od dnia wymagalności kwoty do zapłaty do dnia ostatecznego rozliczenia. W przypadku gdy stawka taka nie jest podana wprost, zastosowanie ma niższa spośród dwóch następujących stawek: obowiązująca podstawowa stopa procentowa Europejskiego Banku Centralnego powiększona o 7% lub maksymalna stawka odsetek za zwłokę stosowana na mocy obowiązującego prawa. Odsetki będą naliczane za każdy dzień od dnia wymagalności zaległej kwoty do jej rzeczywistej zapłaty, niezależnie od tego, czy następuje to przed orzeczeniem sądu, czy po nim.

6. Niewykonanie zobowiązania przez Klienta lub jego niewypłacalność

6.1 Jeżeli Klient narusza dowolny z niniejszych Warunków; (ii) nie uiszcza dowolnych płatności należnych Sony w terminie ich wymagalności; (iii) staje się przedmiotem dowolnego wydarzenia wymienionego w Warunku 6.2; lub (iv) w racjonalnym przekonaniu Sony wkrótce będzie przedmiotem dowolnego z wydarzeń wymienionych w Warunku 6.2 i Sony poinformuje o tym Klienta — wówczas firma Sony będzie miała prawo, bez uszczerbku dla innych środków prawnych, do zaprzestania lub zawieszenia wykonywania Usług na zasadach określonych w niniejszych Warunkach, bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Klienta.
6.2 Dla celów Warunku 6.1 za stosowne wydarzenia uważa się sytuacje, w których Klient:
6.2.1 jest uczestnikiem jakiegokolwiek postępowania prawnego dotyczącego jego wypłacalności;
6.2.2 składa wniosek o ogłoszenie upadłości lub zostaje uznany za bankruta;
6.2.3 znajdzie się w stanie likwidacji, przymusowej lub dobrowolnej, poza przypadkami fuzji lub restrukturyzacji;
6.2.4 zawiera układ z wierzycielami lub wnosi o nakaz administracyjny;
6.2.5 ma ustanowionego dla całości lub części swych aktywów syndyka, zarząd przymusowy lub zarząd komisaryczny;
6.2.6 traci ogólną zdolność regulowania własnych zobowiązań;
6.2.7 jest przedmiotem jakiegoś wydarzenia lub postępowania przed dowolnym sądem, właściwym dla Klienta, a takie wydarzenie lub postępowanie ma taki sam lub podobny efekt jak dowolne z wydarzeń wymienionych w Warunkach od 6.2.1 do 6.2.6;
6.2.8 zawiesza, grozi zawieszeniem, przerywa lub grozi przerwaniem całej lub niemal całej działalności; lub
6.2.9 jest w sytuacji finansowej, która pogarsza się w takim stopniu, że Sony może w uzasadniony sposób nabrać obaw o możliwość wywiązania się przez Klienta z zobowiązań wynikających z Warunków.
6.3 Rozwiązanie umowy, niezależnie od przyczyny, nie wpływa na prawa ani środki prawne, które przysługiwały stronom w momencie rozwiązania. Warunki, które w sposób wyraźny lub dorozumiany pozostają w mocy po rozwiązaniu umowy, nadal będą obowiązywać w całości.

7. Roszczenia

Zażalenia wobec Sony winny być składane w ciągu jednego miesiąca od dnia, w którym Klient dowiedział się lub powinien był dowiedzieć się o istnieniu okoliczności uzasadniających ich złożenie. Wszelkie zażalenia niezgłoszone w ten sposób nie będą rozpatrywane.

8. Odpowiedzialność

8.1 Całkowita odpowiedzialność Sony odnosząca się do jednej podstawy działania wynikającego z niniejszych Warunków i ich przedmiotu lub z nimi powiązanego (jak na przykład naruszenie umowy, czyn niedozwolony, w tym zaniedbanie, naruszenie przepisów prawa lub inne) za szkody z tytułu dowolnego roszczenia (z wyjątkiem roszczeń spowodowanych śmiercią lub obrażeniami w wyniku zaniedbania ze strony firmy Sony lub jej pracowników, reprezentantów lub upoważnionych przedstawicieli, lub wszelkiej innej odpowiedzialności, która nie może być ograniczona na mocy obowiązującego prawa), nie może przewyższać — w odniesieniu do pojedynczego wydarzenia lub do ciągu powiązanych wydarzeń — Opłat należnych od Klienta za Usługi.
8.2 Za wszelkie dane lub informacje przechowywane w Produkcie odpowiada wyłącznie Klient. Sony nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie takich danych lub informacji, niezależnie od sposobu, w jaki doszło do takiej utraty lub uszkodzenia. Za przechowywanie zapisu lub kopii takich danych i informacji odpowiada Klient.
8.3 W żadnym wypadku Sony nie będzie ponosić odpowiedzialności umownej lub innej za szkody pośrednie, szczególne, odszkodowania lub szkody wtórne bądź jakiekolwiek straty handlowe lub utratę wartości firmy, utratę przychodów lub zysków, wynikłe z wykonywania świadczenia usług lub w związku z wykonywaniem usług na mocy niniejszych Warunków.
8.4 Niniejsze Warunki w żaden sposób nie ograniczają ani nie wyłączają odpowiedzialności Sony w zakresie, w jakim Sony nie ma prawa jej ograniczyć lub wyłączyć na mocy obowiązującego prawa.

9. Informacje poufne

9.1 Bez pisemnej zgody Sony Klient nie może ujawniać stronom trzecim jakichkolwiek informacji tajnych lub poufnych otrzymanych od Sony.
9.2 Klient nie jest uprawniony do kopiowania lub reprodukowania jakichkolwiek rysunków, specyfikacji lub innych materiałów pisemnych dostarczonych przez Sony w związku z Usługami.

10. Siła wyższa

10.1 Sony nie ponosi odpowiedzialności za niewywiązanie się z zobowiązań lub zwłokę w wywiązaniu się z zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków w takim zakresie, w jakim niewywiązanie się lub zwłoka są spowodowane dowolnym wydarzeniem pozostającym poza kontrolą Sony, które ze swej natury było nieprzewidywalne lub — nawet jeżeli można je było przewidzieć — było nieuniknione (wystąpienie „Siły wyższej”).
10.2 Bez uszczerbku dla innych postanowień firma Sony ma prawo anulować lub unieważnić dowolne zlecenie lub umowę objęte niniejszymi Warunkami, jeżeli zostanie dotknięta przez Siłę wyższą.

11. Anulowanie zleceń

11.1 Sony może zaakceptować anulowanie przez Klienta dowolnego zlecenia na Usługi tylko wówczas, gdy:
11.1.1 anulowanie zostało przekazane Sony na piśmie; i
11.1.2 Sony zaakceptuje takie anulowanie na piśmie i otrzyma od Klienta zapłatę za koszty naprawy za tę część pracy, która została wykonana w związku ze zleceniem, (ii) inne koszty i zobowiązania ponoszone przez Sony z powodu anulowania zlecenia przez Klienta.
11.2 Wszelkie dodatkowe koszty lub zobowiązania ponoszone przez Sony w związku z zawieszeniem prac, brakiem instrukcji lub błędnymi instrukcjami od Klienta, lub jakąkolwiek przerwą bądź zwłoką, której przyczyna leży po stronie Klienta, będą dodane do ceny Usług i winny być uregulowane przez Klienta.

12. Brak zrzeczenia

Nieegzekwowanie przez którąkolwiek ze stron dowolnego postanowienia niniejszych Warunków lub ich egzekwowanie z opóźnieniem nie może być uznane za odstąpienie od przyszłego egzekwowania tego lub innego postanowienia.

13. Postanowienia różne

13.1 Niniejsze Warunki oraz wszelkie spory lub roszczenia wynikające ze zlecenia, jego przedmiotu lub sformułowania bądź z nimi związane (w tym spory i roszczenia pozaumowne) podlegają prawu angielskiemu i winny być zgodnie z nim intepretowane, z wyjątkiem norm kolizyjnych, a strony niniejszym poddają się wyłącznej jurysdykcji sądów angielskich. Aby uniknąć wątpliwości, zaznacza się, że do umów zawartych na mocy niniejszych Warunków nie ma zastosowania Konwencja ONZ o międzynarodowej sprzedaży towarów.
13.2 W przypadku gdy w konkretnych okolicznościach właściwy sąd uzna którekolwiek postanowienie za nieważne lub niewykonalne, takie postanowienie pozostanie w pełni obowiązujące we wszystkich innych okolicznościach. W przypadku gdy właściwy sąd uzna którekolwiek postanowienie za całkowicie nieważne lub niewykonalne, wszystkie pozostałe postanowienia niniejszych Warunków pozostaną w pełni obowiązujące.
13.3 Niniejsze Warunki obowiązują w języku angielskim. Ewentualne tłumaczenia mają jedynie charakter informacyjny i nie należy polegać na ich dokładności. W przypadku różnicy w znaczeniu między angielską wersją niniejszych Warunków a jakąkolwiek wersją czy tłumaczeniem w innym języku obowiązuje wersja angielska.
13.4 Osoba niebędąca stroną umowy, do której stosują się niniejsze Warunki, nie ma żadnych praw z niej wynikających lub z nią związanych.

Jaka jest procedura naprawy produktów po gwarancji lub po okresie ochrony?

Jeżeli posiadany produkt profesjonalny Sony nie jest już objęty ochroną w ramach standardowej gwarancji Sony lub pakietu PrimeSupport, w celu szybkiej organizacji naprawy można skorzystać z jednej z poniższych możliwości.

Możliwość 1: Bezpośredni kontakt z Sony za pośrednictwem naszego działu pomocy w celu organizacji rzetelnej, niedrogiej naprawy pogwarancyjnej w jednym z naszych profesjonalnych, scentralizowanych centrów napraw. Nasi specjaliści, mówiący po angielsku, francusku, włosku, niemiecku i hiszpańsku, dołożą starań, aby obsłużyć zgłoszenie w najdogodniejszym języku, dzięki czemu proces udzielania pomocy będzie bezstresowy i prosty.

Możliwość 2: Kontakt z jednym z naszych sprawdzonych Autoryzowanych Centrów Serwisowych świadczących pomoc techniczną i obsługę serwisową w skali lokalnej.

 

Jak uzyskać kosztorys naprawy?

Kosztorys naprawy można otrzymać, zlecając odbiór produktu lub dostarczając go do odpowiedniego centrum napraw. Zwracamy uwagę, że w takim przypadku pobrana zostanie opłata za sprawdzenie (wartość jednej godziny robocizny plus koszty logistyki, jeśli odbieramy produkt). Po dokonaniu sprawdzenia prześlemy kosztorys.

Co dzieje się, gdy naprawa sprzętu jest niemożliwa?

Jeśli naprawa produktu jest nieopłacalna lub niewykonalna z powodu braku części, klient otrzymuje informację o możliwości zwrócenia mu produktu lub zniszczenia go w naszym obiekcie. W przypadku znacznych fizycznych uszkodzeń produktu, na przykład przez wodę, serwis może stwierdzić, że naprawa jest niemożliwa.

Gdzie znajdę więcej informacji o rozporządzeniu UE w sprawie ekoprojektu (Lot5)?

Informacje przekazane przez Komisję UE można przeczytać tutaj.

Gdzie znajdę listę produktów profesjonalnych Sony, których dotyczy rozporządzenie UE w sprawie ekoprojektu (Lot5)?

Są to następujące produkty:

  • Wizjery elektroniczne HD: HDVF-EL70 i HDVF-EL75
  • Kolorowe wizjery LCD: HDVF-L750 i HDVF-L770
  • Profesjonalne monitory wideo: BVM-HX310, BVM-E251, BVM-E171, PVM-X1800, PVM-X2400, LMD-A240, LMD-A220, LMD-A170 i PVM-X3200

Gdzie zgodnie z rozporządzeniem można znaleźć pomoc, by samodzielnie naprawić produkt?

Drobne problemy z produktem można rozwiązać, korzystając z instrukcji obsługi produktu i podręcznika użytkownika. Dokumenty te można znaleźć w serwisie ProAssist lub otrzymać od naszego działu pomocy: primesupport@sony.com

Kto zapewni nam, jako profesjonalnemu serwisowi naprawczemu, dostęp do dokumentów obejmujących konserwację, łącza do programów lub wewnętrznego oprogramowania, dokumentację potrzebną do naprawy itp.?

Prosimy o skontaktowanie się z działem pomocy: primesupport@sony.com