Onarımlar

Garanti kapsamındaki ve garanti dışı ürün sorunlarını çözün.

Sony’nin uzman onarım hizmetini gösteren, onarılan devre kartının yakın çekimi.

Ürünü kendim onarmak için nereden yardım alabilirim?

Ürününüzle ilgili küçük sorunları ürün kılavuzlarımızı ve kullanım kılavuzlarımızı kullanarak çözebilirsiniz.

Yine de yardım gerekiyorsa aşağıdakilerden birini seçin.

Garanti veya PrimeSupport sözleşmesi kapsamındaki ürünlerin onarılma süreci nedir?

Profesyonel ürününüz 12 aylık standart Sony garantisi içindeyse veya PrimeSupport kapsamındaysanız onarımı ayarlamak için yardım masamıza başvurun.

Standart Sony garantisi veya PrimeSupport ile desteklenen medikal ürünler için, Medikal Yetkili Servis Merkezlerimize başvurabilirsiniz.

1. Genel

1.1 Bu hüküm ve koşullar (“Hüküm ve Koşullar”) Sony Europe B.V. (“Sony”) tarafından Sony PSE ürünleri için garanti dışı onarım hizmetleri satın alan veya satın alma ihtimali olan herkese (“Müşteri”) yönelik tüm teklifler, fiyatlandırmalar ve onarım hizmetleri sunumu için geçerlidir
1.2 Bu Hüküm ve Koşullar yalnızca Sony garantisinin hükümleri dışında kalan ürünlerin onarımıyla ilgilidir. Sony garantisi kapsamındaki ürünler Sony garantisinin hüküm ve koşullarına tabidir
1.3 Sony ile Müşteri arasındaki, Sony tarafından Hizmetlerin sunumuyla ilgili her türlü anlaşma ancak ve yalnızca söz konusu onarım siparişinin Sony tarafından kabul edilmesi halinde ve bu ölçüde bağlayıcı olacaktır. Sony tarafından yapılan hiçbir fiyatlandırma veya tahmin, bir teklif teşkil etmez. Sony’nin herhangi bir Hizmet siparişini kabul etmesi ya da reddetmesi tamamen kendi takdirine bağlıdır. Bununla birlikte bu Hüküm ve Koşullar, Ürünün inceleme için Müşteriden alındığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.
1.4 Sony tarafından yazılı olarak açıkça aksi kabul edilmediği sürece bu Hüküm ve Koşullar, ister yazılı veya sözlü olsun, ister ticari teamül veya önceki anlaşma hüküm ve koşulları uyarınca kastedilsin, her nerede belirtiliyor veya her nasıl ortaya konuyor olursa olsun (Müşteri genel hüküm ve koşulları, fiyatlandırma talebi, sipariş veya onay içinde yer alanlar dahil) diğer tüm hüküm ve koşulları hariç tutacak ve bunlara galebe çalacaktır. Diğer tüm hüküm ve koşullar Sony tarafından açıkça reddedilmektedir. Müşteri, Sony’ye inceleme amacıyla bir Ürün vererek, herhangi bir sipariş, onay veya başka bir yerde açıkça böyle belirtilmiş olsun veya olmasın, bu Hüküm ve Koşulların bağlayıcılığını kabul eder. Bu Hüküm ve Koşullardan her türlü sapma veya bu Hüküm ve Koşullar üzerinde yapılan her türlü değişiklik, her seferinde Sony’nin yazılı olarak açık kabulünü gerektirir. Bir seferde herhangi bir hüküm üzerinde değişiklik yapılması veya hükümden feragat edilmesi, başka herhangi bir seferde değişiklik veya feragat teşkil etmez. Sony, Müşteriyi söz konusu tadilattan haberdar etmek için makul adımları atarak herhangi bir zamanda bu Hüküm ve Koşulları tadil edebilir. Bu tür bir tadilat, tadilat zamanından önce kabul edilmiş olan herhangi bir tamamlanmamış Hizmet siparişi için geçerli olmayacaktır.
1.5 Müşteri Sony’nin önceden yazılı onayı olmadan bu Hüküm ve Koşulları bünyesinde barındıran herhangi bir sözleşme çerçevesinde haklarının tamamını veya herhangi birini devredemez.
1.6 Bu Hüküm ve Koşullarda Sony’ye yapılan her türlü atıf, Sony Europe B.V. şirketinin söz konusu duruma göre bir şubesini veya iş birimini içerecek şekilde değerlendirilecektir.
1.7 Bu Hüküm ve Koşullar kapsamındaki hiçbir ifade, geçerli kanun çerçevesinde söz konusu hakkı veya yükümlülüğü zorunlu tutma, sınırlama veya hariç tutma iznine sahip olmadığı ölçüde herhangi bir hakkı veya yükümlülüğü zorunlu tutmaz, sınırlamaz veya hariç tutmaz.

2. Ürünün Onarım İçin Verilmesi ve Tahmin Sunulması

2.1 Müşterinin bir Sony PSE ürünü için onarıma ihtiyaç duyması durumunda Müşteri Sony Professional Solutions Europe Hizmet Yardım Masası ile iletişime geçerek arızayla ilgili bilgileri, onarım gereken ürünün seri numarasını ve ürün kodunu verir. Sony, Müşteriye ürünün (“Ürün”) Sony’nin garanti dışı onarım hizmetleri (“Hizmetler”) kapsamında olup olmadığını teyit eder.
2.2 Yazılı olarak aksi kabul edilmediği sürece, Ürünün Müşterinin tesisinden alınması için gerekli düzenlemeleri Sony yapar.
2.3 Bir Ürünün alınması, SONY üzerinde Ürünü onarma yükümlülüğü teşkil etmez. Ürünü onarmak fiziksel olarak mümkün olmayabilir. Ayrıca bir Ürünün onarımı, onarım için gereken yedek parçaların ve aksesuarların bulunup bulunmadığına da bağlıdır.
2.4 Sony Ürünü aldığında Ürünü inceler. Ürünün onarıma uygun olmaması veya Müşterinin yapılan tahmini Koşul 2.6 uyarınca reddetmesi halinde Sony Müşteriye inceleme ücreti (artı KDV) kesme hakkına sahiptir. Sony Professional Solutions Europe Hizmet Yardım Masasından geçerli inceleme ücretleriyle ilgili bilgi alınabilir.
2.5 Sony’nin makul görüşüne göre Ürünün onarımı mümkünse Sony söz konusu onarımın ücretleri için Müşteriye bir tahmin sunar. Tahminde belirtilen ücretler tahminin sunulma tarihinden itibaren 14 gün boyunca geçerlidir.
2.6 Müşteri tahmini kabul edip etmediğini belirterek tahmin formunu geri gönderir ve eğer tahmini kabul ediyorsa geri gönderdiği forma satın alma emri de ekler. Müşterinin tahmini reddetmesi halinde Sony, Koşul 2.4’te belirtilen şekilde Müşteriye inceleme ücreti ve (Müşteri Koşul 2.8 uyarınca Üründen vazgeçmediği sürece) geri gönderme nakliyesi maliyetlerini (artı KDV) kesme hakkına sahiptir. Geçerli inceleme ücretinin ve geri gönderme nakliyesi maliyetlerinin tutarı tahmin formunda belirtilir.
2.7 Eğer incelemenin ardından Sony a) Ürünün onarımını yapamayacağı veya b) Üründe arıza olmadığı sonucuna varırsa Sony Müşteriyi bilgilendirir ve tahmin sunulmaz. Koşul 2.4’te belirtilen şekilde inceleme ücreti ve (Müşteri Koşul 2.8 uyarınca Üründen vazgeçmediği sürece) geri gönderme nakliyesi maliyetleri (artı KDV) Müşteri tarafından ödenir. Sony Professional Solutions Europe Hizmet Yardım Masasından geri gönderme nakliyesi maliyetleriyle ilgili bilgi alınabilir.
2.8 Sunulan tahmini reddetmesi üzerine veya Sony’nin Müşteriye onarım yapamayacağını bildirmesi halinde Müşteri Üründen vazgeçmeye karar verebilir. Müşterinin tahmini reddetmesi üzerine Üründen vazgeçmesi halinde Müşteri bu durumu tahmini reddettiğini belirtip geri gönderdiği formda belirtir. Müşterinin Sony’nin onarım yapamayacağını bildirmesi üzerine Üründen vazgeçmesi halinde Müşteri Üründen vazgeçtiğini yazılı olarak Sony’ye bildirir (bu durumda e-posta üzerinden iletişime geçmek bildirim için yeterlidir). Müşterinin Üründen vazgeçme niyeti Sony’ye iletildiğinde Ürünün mülkiyeti Sony’ye geçer ve Müşteri Ürün üzerinde artık hiçbir hakka sahip olmaz.
2.9 Müşteri tahminin sunulmasını takip eden 60 gün içinde tahmine yanıt vermezse Sony müşteriyle iletişime geçerek ona Sony’nin Müşterinin Üründen vazgeçtiğini varsaydığını haber verir. Müşterinin bu iletişimi takip eden otuz (30) gün içinde yanıt vermemesi halinde Sony Ürünü elden çıkarma hakkına sahip olur. Müşterinin Sony’ye karşı geçerli inceleme ücretini ödeme yükümlülüğü devam eder.
2.10 Hizmetleri yerine getirirken Sony, Ürünün tatmin edici şekilde onarımının tamamlanabilmesi için ilk tahmin sırasında tanımlanmamış olan ilave sorunların ele alınması gerektiğini görürse Sony Müşteriye yeniden düzenlenmiş bir tahmin
sunar. Yeniden düzenlenmiş tahminin alınması üzerine Koşul 2.6, 2.8 ve 2.9’da açıklanan süreç, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla aşağıdakileri de içerecek şekilde geçerli olur: Tahminin reddedilmesi halinde Müşterinin inceleme ücretini ödeme yükümlülüğü ve Müşterinin Üründen vazgeçme seçeneği.

3. Hizmetlerin İfası

3.1 Sony Müşteriden uygun şekilde doldurulup imzalanmış tahmin formunu ve satın alma siparişini alana kadar Hizmetleri ifa etmeye başlamaz.
3.2 Sony Hizmetleri ifa ederken yeni parçalar kullanabilir veya bu tür parçaların mevcut olmaması durumunda yenilenmiş parçalar kullanabilir.
3.3 Hizmetlerin ifası sırasında Üründen çıkarılan tüm kusurlu parçalar Üründen çıkarılır çıkarılmaz Sony’nin mülkü haline gelir ve Müşteriye geri gönderilmez. Müşterinin bu tür kusurlu parçaların kendisine geri gönderilmesini istemesi halinde bu yönde verilecek karar Sony’nin takdirindedir ve Müşterinin bu tür parçaların geri gönderilmesi için üzerinde anlaşmaya varılan fiyatı ödemesine tabidir.
3.4 Hizmetlerin tamamlanması için Müşteriye verilmiş olabilecek tahmini süre yalnızca tahminden ibarettir ve bu Hüküm ve Koşullar çerçevesinde yükümlülük teşkil etmez. Bu doğrultuda, hangi sebeple meydana gelmiş olursa olsun, Sony herhangi bir kayıp veya hasar için hiçbir mesuliyet kabul etmez ve geç teslim ya da teslim edilmeme durumu Hizmetlerin Müşteri tarafından iptali için temel teşkil etmez.
3.5 Sony Hizmetlerin ifasını alt yükleniciye devretme hakkını saklı tutar.

4. Garanti

Onarım, Ürünün onarımı takip eden 90 gün içinde aynı şekilde arıza yapmasına karşı garanti kapsamına alınır. Bu tür bir olayda Sony Ürünü ücretsiz olarak onarır ve bu tür onarım başta sağlanan garantinin geri kalan süresi boyunca garanti kapsamında olur. Değiştirilen parçada kusur ortaya çıkması durumunda Sony şu seçenekler arasında seçim yapabilecektir: (i) parçanın onarılması; (ii) parçanın muadiliyle değiştirilmesi; (iii) parça için pazar değeri karşılığında ücret iadesi yapılması.

5. Ücretler ve Ödeme

5.1 Hizmetlerin ifası için ödenecek ücretler, duruma göre, kabul edilen tahminde veya kabul edilen tahminin yeniden düzenlenmiş halinde üzerinde anlaşılan ücretler (“Ücretler”) olacaktır.
5.2 Hizmetler tamamlandığında Sony, geçerli her türlü satış, katma değer, gider, stopaj veya benzer vergi ya da harçların maliyeti de dahil olmak üzere Ücretler için Müşteriye fatura kesecektir.
5.3 Koşul 2.4, 2.6 veya 2.7 çerçevesinde Müşteri tarafından ödenmesi gereken inceleme ücreti ve/veya geri gönderme nakliyesi ücretleri söz konusu olduğunda Sony, geçerli her türlü satış, katma değer, gider, stopaj veya benzer vergi ya da harçların maliyeti de dahil olmak üzere bu tür ücretler için Müşteriye fatura kesecektir.
5.4 Müşteri, fatura üzerinde belirtilen sayıda gün içinde veya faturada böyle bir bilgi yoksa fatura kesim tarihini takip eden 30 gün içinde faturaları ödeyecektir.
5.5 Herhangi bir durumda Ücretler için dava açma hakkı da dahil olmak üzere Sony’nin diğer hakları ve çözüm yolları saklı kalmak koşuluyla, ödenmemiş herhangi bir tutar söz konusuysa son ödeme tarihinden borcun tamamen kapatıldığı tarihe kadar ilgili fatura üzerinde belirtilen oranda faiz uygulanabilir. Bu tür bir oran açıkça belirtilmemişse Avrupa Merkez Bankası’nın güncel baz oranının %7 fazlası veya geçerli kanun çerçevesinde uygulanabilen en yüksek gecikme faizi oranı arasından hangisi daha düşük seviyedeyse o oranda faiz uygulanır. Söz konusu faiz, hüküm öncesinde veya sonrasında olsun, ödenmemiş tutarın son ödeme tarihinden fiilen ödendiği tarihe kadar günlük olarak işler.

6. Müşterinin İhmali veya Aczi

6.1 Eğer Müşteri (i) bu Hüküm ve Koşulların herhangi birini ihlal ederse; (ii) son ödeme tarihi geldiği halde Sony’ye ödeme yapmazsa; (iii) Koşul 6.2’de belirtilen herhangi bir olaya maruz kalırsa; veya (iv) Sony’nin makul kanaatine göre Koşul
6.2’de belirtilen herhangi bir olaya maruz kalmak üzereyse ve Sony Müşteriye bu doğrultuda ihtarda bulunduysa bu durumda Sony, olası diğer tüm çözüm yolları saklı kalmak kaydıyla, bu Hüküm ve Koşullar çerçevesindeki Hizmetlerin ifasını, Müşteriye yönelik herhangi bir mesuliyet ortaya çıkmadan, iptal etme veya askıya alma hakkına sahiptir.
6.2 Koşul 6.1 çerçevesinde ilgili olaylar, Müşterinin:
6.2.1 borcunu ödeme gücüyle ilgili herhangi bir adli kovuşturmaya tabi olması;
6.2.2 iflas iması davranışında bulunması veya hakkında iflas hükmü verilmesi;
6.2.3 şirket birleşmesi veya yeniden yapılanma amaçları dışında, zorunlu veya gönüllü olarak tasfiyeye gitmesi;
6.2.4 alacaklılarıyla anlaşma yapması veya adli tasfiye kararı talebinde bulunması;
6.2.5 varlıklarının tamamına veya bir kısmına kayyum, yediemin, idari kayyum veya yönetici atanmış olması;
6.2.6 genel olarak borçlarını ödeyemez hale gelmesi;
6.2.7 bağlı olduğu herhangi bir yargı bölgesinde, Koşul 6.2.1 ile 6.2.6 arasında belirtilen herhangi bir olayla eşdeğer ya da benzer etkiye sahip bir olaya veya adli kovuşturmaya tabi olması;
6.2.8 ticari faaliyetlerinin tamamını veya hemen hemen tamamını yürütmeyi askıya alması veya durdurması, askıya alma veya durdurma tehdidinde bulunması; veya
6.2.9 Sony’nin makul görüşü doğrultusunda Müşterinin Hüküm ve Koşullar çerçevesindeki yükümlülüklerini yeterli şekilde yerine getirme becerisinin riskte olduğuna hükmetmesine neden olacak ölçüde mali durumunda bozulma yaşamasıdır.
6.3 Ne şekilde ortaya çıkarsa çıksın, bir sözleşmenin feshi, taraflardan herhangi birinin fesih esnasında tahakkuk etmiş olan hakları ve çözüm yolları üzerinde herhangi bir etki yaratmaz. Sözleşmenin feshine rağmen açıkça veya ima yoluyla geçerliliğini koruyan koşullar tam kapsamıyla yürürlükte ve geçerli olmaya devam edecektir.

7. Hak Talebi

Sony’ye karşı şikayetler, Müşterinin şikayete neden olan koşulların farkına vardığı veya farkına varması gereken tarihi takip eden bir ay içinde sunulmalıdır. Bu şekilde sunulmayan tüm şikayetlerden feragat edilmiş olur.

8. Mesuliyet

8.1 Sony’nin bu Hüküm ve Koşullardan ya da bunların konusundan ya da tüm bunlarla bağlantılı olarak doğan herhangi bir yasal neden açısından (kendisinin ve çalışanlarının, acentelerinin veya
yetkili temsilcilerinin ihmalinden kaynaklanan ölüm ve kişisel yaralanmayla bağlantılı hak talepleri veya geçerli kanun çerçevesinde sınırlanamayan başka herhangi bir mesuliyet hariç olmak üzere) herhangi bir türde her türlü hak talebi karşısında zararlar için bütün mesuliyeti (ister sözleşme ihlali ister yasaların ihmali ya da başka türde haksız fiil olsun) herhangi bir olay veya bağlantılı olaylar dizisi bakımından Müşteri tarafından Hizmetler için ödenecek Ücretleri aşamaz.
8.2 Ürün üzerinde depolanan her türlü veri veya bilgi yalnızca Müşterinin sorumluluğundadır. Her nasıl meydana gelirse gelsin, Sony bu tür veri veya bilgilerin kaybolması ya da bozulmasıyla ilgili hiçbir mesuliyet kabul etmez. Bu tür veri veya bilgilerin kaydını veya nüshasını elinde bulundurmak Müşterinin sorumluluğundadır
8.3 Sony, bu Hüküm ve Koşullar çerçevesinde hizmetlerin tedariki kapsamında veya bunların tedariki ile bağlantılı olarak her nasıl ortaya çıkarsa çıksın, hiçbir dolaylı, özel, cezai veya netice kabilinden zarar ya da hiçbir iş veya itibar kaybı, gelir kaybı veya kâr kaybı için sözleşme hukuku çerçevesinde veya başka şekilde hiçbir durumda mesul tutulamayacaktır.
8.4 Bu Hüküm ve Koşullar kapsamındaki hiçbir ifade, herhangi bir geçerli kanun çerçevesinde Sony’nin sınırlama veya hariç tutma iznine sahip olmadığı herhangi bir mesuliyet bakımından Sony’nin mesuliyetini sınırlamaz veya hariç tutmaz.

9. Gizli Bilgiler

9.1 Müşteri, Sony tarafından Müşteriye sağlanan herhangi bir gizli bilgiyi Sony’nin yazılı onayı olmadan herhangi bir üçüncü tarafa ifşa edemez.
9.2 Müşteri, Sony tarafından Hizmetlerle bağlantılı olarak sağlanan herhangi bir çizim, spesifikasyon veya başka yazılı materyali kopyalayamaz ya da çoğaltamaz.

10. Mücbir Sebepler

10.1 Sony, söz konusu başarısızlık veya gecikmenin, kendi makul kontrolü dışında olan ve doğası gereği öngörülemeyen ya da öngörülebilir olsa da kaçınılamayan herhangi bir olaydan (“Mücbir Sebep” teşkil eden olay) kaynaklandığı ölçüde, bu Hüküm ve Koşullar çerçevesindeki yükümlülüklerini ifa etmesindeki herhangi bir başarısızlık veya gecikmeden mesul tutulamaz.
10.2 Sony, işbu belgedeki diğer tüm hükümler saklı kalmak kaydıyla, Mücbir Sebep teşkil eden herhangi bir olaydan etkilenmesi halinde bu Hüküm ve Koşullar kapsamındaki herhangi bir siparişi veya sözleşmeyi iptal etme ya da feshetme hakkına sahiptir.

11. Siparişlerin İptali

11.1 Sony, Hizmetlere yönelik herhangi bir siparişin Müşteri tarafından iptal edilmesini, aşağıdaki koşullar hariç olmak üzere, kabul etmez:
11.1.1 iptalin Sony’ye yazılı olarak iletilmesi; ve
11.1.2 Sony’nin yazılı olarak iletilen söz konusu iptali kabul etmesi ve siparişle bağlantılı olarak gerçekleştirilen çalışma kısmının onarım maliyetlerinin, (ii) ayrıca Sony’nin Müşterinin gerçekleştirdiği iptal nedeniyle maruz kaldığı diğer tüm maliyetlerin ve mesuliyetlerin Müşteri tarafından Sony’ye ödenmesi.
11.2 Çalışmanın askıya alınması, Müşterinin talimatları eksik veya yanlış vermesi ya da Müşteriye atfedilebilen her türlü çalışma kesintisi veya gecikme nedeniyle Sony’nin maruz kalabileceği tüm ilave maliyetler ya da mesuliyetler, Hizmetlerin fiyatına eklenir ve Müşteri tarafından ödenir.

12. Feragat Edilemezlik

Taraflardan herhangi birinin işbu Hüküm ve Koşulların herhangi bir hükmünü uygulamaması ya da uygulamayı geciktirmesi, söz konusu hükmün ya da başka herhangi bir hükmün gelecekte uygulanmasından feragat edildiği anlamına gelmez.

13. Çeşitli Hükümler

13.1 İşbu Hüküm ve Koşullardan ve bir sipariş, Hüküm ve Koşulların konusu veya oluşumundan veya bunlarla bağlantılı olarak doğan herhangi bir anlaşmazlık veya hak talebi (sözleşme dışı anlaşmazlıklar veya hak talepleri dahil), kanuni ihtilaflar hariç olmak üzere, İngiliz Yasasına tabidir ve bu yasa uyarınca tefsir edilecektir ve taraflar işbu belge ile bu amaç doğrultusunda İngiliz mahkemelerinin münhasır yargı yetkisine başvuracaktır. Şüpheye mahal vermemek amacıyla, işbu Hüküm ve Koşullar kapsamında imzalanan sözleşmeler için Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi geçerli olmayacaktır.
13.2 Yetkili mahkeme tarafından herhangi bir hüküm belirli koşullar için geçersiz veya uygulanamaz ilan edilirse söz konusu hüküm diğer tüm koşullarda tam kapsamıyla yürürlükte ve geçerli olmaya devam edecektir. Yetkili mahkeme tarafından herhangi bir hüküm tamamen geçersiz veya uygulanamaz ilan edilirse işbu Hüküm ve Koşulların diğer tüm hükümleri tam kapsamıyla yürürlükte ve geçerli olmaya devam edecektir.
13.3 İşbu Hüküm ve Koşullar İngilizce dilindeki haliyle geçerlidir. Temin edilebilecek her türlü tercüme sadece bilgilendirme amaçlıdır ve söz konusu tercümelerin doğruluğuna güvenilmemelidir. İşbu Hüküm ve Koşulların İngilizce versiyonu ve işbu Hüküm ve Koşulların herhangi bir başka dildeki herhangi bir versiyonu veya tercümesi arasında bir anlam uyuşmazlığı olduğu takdirde İngilizce versiyon geçerli olacaktır.
13.4 İşbu Hüküm ve Koşulların geçerli olduğu bir sözleşmenin tarafı olmayan bir şahıs, söz konusu sözleşme çerçevesinde ve bu sözleşme ile bağlantılı olarak hiçbir hakka sahip olmayacaktır.

Garanti veya destek kapsamı dışındaki ürünlerin onarılma süreci nedir?

Profesyonel ürününüz standart Sony garantisi veya PrimeSupport kapsamında değilse ürününüzün onarılmasını hızlı bir şekilde sağlamak için aşağıdaki yollardan birini seçebilirsiniz:

1. Seçenek: Yardım masamız üzerinden doğrudan Sony ile iletişim kurarak profesyonel merkezi onarım merkezlerimizden birinde güvenilir, uygun fiyatlı, garanti dışında bir onarım ayarlayabilirsiniz. İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Almanca ve İspanyolca dillerinde hizmet veren çok dilli uzmanlarımız onarım talebinizi yerel dilinizde işlemeyi hedefler ve bu sayede işlem stressiz ve basit bir şekilde gerçekleşir.

2. Seçenek: Yerel destek hizmeti almak için köklü Yetkili Servis Merkezlerimizden biriyle doğrudan iletişime geçin.

 

Onarım için nasıl fiyat alabilirim?

Onarım fiyatı almak için, değerlendirilmek üzere ürününüzü bize aldırabilir veya ilgili onarım merkezine bırakabilirsiniz. Lütfen değerlendirme ücreti (bir saat işçilik ve ürününüzü biz alırsak lojistik) alınacağını unutmayın. Değerlendirmeden sonra fiyatı size göndereceğiz.

Ekipmanımı onaramıyorsanız ne olur?

Ürününüz ekonomik onarımla kurtarılamayacak durumdaysa veya onarım için gereken parçalarına artık erişilemiyorsa bu konuda bilgilendirileceksiniz ve ürün size iade edilecek veya tesisimizde imha edilecektir. Ürününüzde aşırı fiziksel hasar, örneğin su kaynaklı hasar, olması durumunda onarımın mümkün olmadığı size belirtilebilir.

Lot5 AB düzenlemesi ile ilgili nereden daha fazla bilgi bulabilirim?

AB Komisyonu tarafından verilen bilgileri buradan okuyabilirsiniz.

Lot5 AB düzenlemesiyle ilgili Sony ürünlerinin listesini nerede bulabilirim?

Aşağıdaki ürün modellerinde geçerlidir:

  • HD Elektronik Vizörler: HDVF-EL70 ve HDVF-EL75
  • LCD Renkli Vizörler: HDVF-L750 ve HDVF-L770
  • Profesyonel Video Monitörleri: BVM-HX310, BVM-E251, BVM-E171, PVM-X1800, PVM-X2400, LMD-A240, LMD-A220, LMD-A170 ve PVM-X3200

Bu düzenlemeye göre, ürünü kendim onarmak için nereden yardım alabilirim?

Ürününüzle ilgili küçük sorunları ürün kılavuzlarımızı ve kullanım kılavuzlarımızı kullanarak çözebilirsiniz. Bu belgeleri ProAssist’te veya yardım masamız üzerinden bulabilirsiniz: primesupport@sony.com

Profesyonel bir tamirci olarak bakım, yazılım veya cihaz yazılımı bağlantıları ve onarım belgeleri vb. ile ilgili belgelere erişmeme kim yardımcı olabilir?

Lütfen yardım masasına ulaşın: primesupport@sony.com